GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Galatasaray Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsünde yürütülen lisansüstü eğitim-öğretim ve sınavlarla ilgili usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Galatasaray Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsünde yürütülen eğitim-öğretim, kayıt, yatay geçiş, öğrenci değişim programları, sınavlar, başarı notunun hesaplanması, ilişiğin kesilmesi ve diplomalara ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) AKTS: Öğrencilerin yurt içinde ve yurt dışında aldıkları ve başarılı oldukları öğrenci iş yüküne dayalı ders kredilerinin ve notlarının bir yükseköğretim kurumundan diğerine transferini sağlayan Avrupa Kredi Transfer Sistemini,

b) ALES: İlgili mevzuatta geçerlilik süresi tanımlanmış Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavını,

c) Anabilim Dalı: 3/3/1983 tarihli ve 17976 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisans Üstü Eğitim Öğretim Enstitülerinin Teşkilat ve İşleyiş Yönetmeliğinin 5 inci maddesinde Enstitü için tanımlanan ve Enstitüde eğitim programı bulunan anabilim dalını,

ç) Anabilim Dalı Başkanı: Lisans Üstü Eğitim Öğretim Enstitülerinin Teşkilat ve İşleyiş Yönetmeliğinin 5 inci maddesinde tanımlanan ve Enstitüde eğitim programı bulunan anabilim dalının başkanını,

d) Danışman: Enstitüde kayıtlı öğrenciye ders ve tez çalışması dönemlerinde rehberlik etmek üzere Enstitü Yönetim Kurulu tarafından atanan öğretim üyesini,

e) Diploma eki: Kayıtlı oldukları programları başarıyla tamamlayarak diploma almaya hak kazanan öğrencilere, uluslararası şeffaflığı ve alınan eğitim sonucunda edindikleri niteliklerin akademik ve mesleki tanınırlığını sağlamak amacıyla Üniversite tarafından diplomalarına ek olarak verilen, ancak diplomanın yerini almayan belgeyi,

f) Doktora Yeterlik Komitesi: Enstitüye bağlı anabilim dalı başkanlıkları tarafından önerilen ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile kurulan, üç yıl süreyle görev yapacak tam zamanlı beş öğretim üyesinden oluşan komiteyi,

g) Enstitü: Galatasaray Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsünü,

ğ) Enstitü Kurulu: Enstitü Müdürünün başkanlığında, Enstitü müdür yardımcıları ve Enstitüde eğitim programları bulunan anabilim dalı başkanlarından oluşan kurulu,

h) Enstitü Yönetim Kurulu: Enstitü Müdürünün başkanlığında, Enstitü müdür yardımcıları ve Müdürün göstereceği altı aday arasından Enstitü Kurulu tarafından üç yıl için seçilen üç öğretim üyesinden oluşan kurulu,

ı) Lisansüstü ikinci öğretim programı: Mesai saatleri dışında yapılan, ücreti Üniversite tarafından belirlenen öğretim programını,

i) Milletlerarası Antlaşma ve Ek Protokol: Bakanlar Kurulunun 4/5/1992 tarihli ve 92/2991 sayılı Kararıyla onaylanan, Galatasaray Eğitim ve Öğretim Kurumu’na ilişkin olarak Fransız Cumhuriyeti Hükümeti ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Anlaşma ve Bakanlar Kurulunun 24/10/1995 tarihli ve 95/7434 sayılı Kararıyla onaylanan, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Fransız Cumhuriyeti Hükümeti Arasındaki Galatasaray Eğitim ve Öğretim Kurumu’na İlişkin 14 Nisan 1992 Anlaşması’na Ek Protokol ile bu Ek Protokol’a ekli mektuplar ve 19 Ekim 1995 tarihli mektupları,

j) Müdür: Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürünü,

k) Program Koordinatörü: Anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile atanan anabilim dalı altındaki lisansüstü eğitim programı koordinatörünü,

l) ÖYP: Öğretim üyesi yetiştirilmesi amacıyla Yükseköğretim Kurulunun uygun gördüğü yükseköğretim kurumlarında açılan Öğretim Üyesi Yetiştirme Programını,

m) Senato: Galatasaray Üniversitesi Senatosunu,

n) Tez: Yüksek lisans tezi, doktora tezini,

o) Üniversite (GSÜ): Galatasaray Üniversitesini,

ö) YDS: Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını,

p) YDS eşdeğeri sınavlar: Yükseköğretim Kurulu yetkili kurullarınca YDS’ye eşdeğer kabul edilen sınavları,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Lisansüstü Programların Kapsamı, Açılması ve Öğretim Dili

Lisansüstü programların kapsamı

MADDE 5 – (1) Lisansüstü öğretim; yüksek lisans ve doktora yeterlik düzeylerinde yapılır. Bunlardan;

a) Yüksek lisans programı; en az dört yıl süreli bir yükseköğretim kurumundan lisans diploması ya da buna eşdeğer bir derece almış olanların, bu eğitim sonrasında yapacakları öğretim, bilimsel araştırma, tez ve uygulama etkinliklerini kapsar. İkinci öğretim tezsiz yüksek lisans programı ise; en az dört yıl süreli bir yükseköğretim kurumundan lisans diploması ya da buna eşdeğer bir derece almış olanların, bu eğitim sonrasında yapacakları öğretim, araştırma ve uygulama etkinliklerini kapsar. Tezsiz yüksek lisans eğitimi lisansüstü ikinci öğretim programlarında yapılır.

b) Doktora programı; Yüksek lisans veya lisans eğitimi sonrasında yapılacak, öğretim, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmasını kapsar.

Lisansüstü programların açılması

MADDE 6 – (1) Yeni bir lisansüstü program; anabilim dalı başkanlığının önerisi, Enstitü Kurulunun uygun görüşü, Senatonun kararı ve Yükseköğretim Kurulunun onayı ile açılır.

(2) Anabilim dalının mevcut programlara ilişkin değişiklik önerileri Enstitü Kurulunca onaylandıktan sonra Senato tarafından karara bağlanır.

(3) Yurtiçi/yurtdışı yükseköğretim kurumları ile birlikte gerçekleştirilecek ortak programlar ilgili kurumlar arasındaki anlaşmaya dayalı olarak anabilim dalının önerisi, Enstitü Yönetim Kurulunun uygun görüşü, Senato kararı ve Yükseköğretim Kurulunun onayı ile açılır. Ortak programlar, 28/12/2006 tarihli ve 26390 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarının Yurt Dışındaki Kapsama Dahil Yükseköğretim Kurumlarıyla Ortak Eğitim ve Öğretim Programları Tesisi Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre yürütülür.

Öğretim dili

MADDE 7 – (1) Milletlerarası Antlaşma ve Ek Protokole göre eğitim ve öğretim dili Fransızcadır. Ancak, ilgili anabilim dalının önerisi, Enstitü Kurulunun uygun görüşü ve Senatonun kararı ile bir lisansüstü programı Fransızca dışında bir dilde açılabilir.

(2) Derslerinin tamamı ya da bir bölümü Fransızca dışında bir dilde yürütülen lisansüstü programlara başvuruda Fransızca yeterlik koşulu aranmayabilir. Lisansüstü programlara başvuruda aranacak Fransızca ya da başka bir dilde yeterlik koşulları, ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun kararıyla belirlenir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Lisansüstü Programların Kontenjanları, Başvuru Koşulları,

Kayıt İşlemleri, Geçişler ve Değişim Programları

Lisansüstü programlara başvuru koşulları ve kontenjanlar

MADDE 8 – (1) Açılacak yüksek lisans ve doktora programları, bunlarla ilgili kontenjanlar, kabul koşulları, başvuru ve sınav tarihleri, anabilim dallarının önerileri doğrultusunda Enstitü Yönetim Kurulunca belirlenerek Rektörlüğe bildirilir ve Rektörlük tarafından ilgili kayıt dönemi öncesinde ilan edilir. Milletlerarası Antlaşma ve Ek Protokole göre ilan edilen kontenjanların yarısı Üniversiteden mezun olan öğrencilere ayrılır.

(2) Yüksek lisans programlarına başvuracak adaylarda aşağıdaki koşullar aranır:

a) İlgili anabilim dalı başkanlığının belirlediği ve Enstitü Yönetim Kurulunca onaylanan bir bilim dalında lisans derecesine sahip olmak,

b) Tezli yüksek lisans programlarında, sayısal puan türünde en az 70 ALES standart puan almış olmak ya da ALES sonucu yerine Senato tarafından eşdeğerliği kabul edilerek başarı taban puanları belirlenen bir sınav puanına sahip olmak,

c) Başvurulan tezli yüksek lisans programının gerektirdiği yabancı dilde YDS’den en az 70 puan veya YDS eşdeğeri bir sınavdan eşdeğer bir puan almış olmak,

ç) Başvurulan tezsiz yüksek lisans programı için YDS’den en az 50 puan veya YDS eşdeğeri bir sınavdan eşdeğer bir puan almış olmak veya Fen Bilimleri Enstitüsü Tezsiz Yüksek Lisans Programları Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavından en az 50 puan almış olmak.

(3) Enstitünün önerisi ile Senato tarafından şartlı ön kabulle öğrenci alınmasına karar verilen anabilim dallarındaki yüksek lisans programlarına, lisans öğrenimlerinin son yarıyılında olan öğrenciler başvurabilirler.

(4) Doktora programlarına başvuracak adaylarda aşağıdaki koşullar aranır:

a) İlgili anabilim dalı başkanlığının belirlediği ve Enstitü Yönetim Kurulunca onaylanan bir bilim dalında lisans veya tezli yüksek lisans diplomasına sahip olmak,

b) Sayısal puan türünde en az 70 ALES standart puan almış olmak ya da ALES sonucu yerine Senato tarafından eşdeğerliği kabul edilerek başarı taban puanları belirlenen bir sınav puanına sahip olmak,

c) Lisans derecesiyle başvurularda, mezuniyet not ortalamasında 4 üzerinden en az 3 veya eşdeğeri bir ortalamaya sahip olmak,

ç) Başvurulan programın gerektirdiği yabancı dilde YDS’den en az 70 puan veya YDS eşdeğeri bir sınavdan bu puana eşdeğer bir puan almış olmak,

d) En az iki adet referans mektubu ve neden doktora yapmak istediğini belirten bir kompozisyon sunmuş olmak.

(5) Enstitü tezli yüksek lisans programlarında derslerini ağırlıklı genel not ortalaması 4 üzerinden en az 3.75 ile tamamlayan öğrenciler, doktora programlarına lisans derecesi ile başvuru koşullarını da sağlamaları durumunda, doktora programlarına geçiş için başvurabilirler.

(6) Anabilim dalı başkanlığının önerisi, Enstitü Yönetim Kurulunun kararı ve Senatonun onayı ile lisansüstü programlara başvuru için ek koşullar belirlenebilir veya bu madde ile ihdas edilen asgari başvuru koşulları tahkim edilebilir.

Lisansüstü programlara kabul

MADDE 9 – (1) Aday kayıt işlemleri, değerlendirme sınavları ve sınav sonuçlarına göre lisansüstü eğitime kabul edilecek öğrencilerin belirlenmesi Enstitü tarafından düzenlenir, yürütülür ve denetlenir. Adayların değerlendirilmesi sınav jürileri tarafından yapılır. Sınav jürisi anabilim dalı başkanlıklarınca önerilen ve Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla onaylanan en az üç öğretim üyesinden oluşur. Bir anabilim dalında yürütülen farklı lisansüstü programlar için ayrı jüriler kurulabilir.

(2) Lisansüstü programlara öğrenci kabulünde yabancı dil yeterlik koşulunun sağlanmış olması halinde,

a) Tezli yüksek lisans programlarında, ALES’den alınan puanın %50’si, yüzlük sisteme dönüştürülmüş lisans not ortalamasının %20’si ve sınav jürisinin yüz tam puan üzerinden başarı değerlendirmesinin %30’u,

b) Tezsiz yüksek lisans programlarında, yüzlük sisteme dönüştürülmüş lisans not ortalamasının %40’ı ve sınav jürisinin yüz tam puan üzerinden başarı değerlendirmesinin %60’ı,

c) Doktora programlarında, ALES’den alınan puanın %50’si, yüzlük sisteme dönüştürülmüş lisans not ortalamasının %10’u, yüzlük sisteme dönüştürülmüş tezli yüksek lisans not ortalamasının %10’u (doktora programlarına lisans derecesi ile başvuran adaylar için lisans not ortalamasının %20’si) ve sınav jürisinin yüz tam puan üzerinden başarı değerlendirmesinin %30'u,

alınarak genel başarı notu hesaplanır.

(3) Lisansüstü programlara kabul için gereken asgari genel başarı notları Enstitü Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Asgari genel başarı notunu sağlayan adaylar arasında notu en yüksek olan adaydan başlayarak oluşturulan kontenjan kadar sıralanmış aday listesi, Enstitü internet sayfasında ilan edilir. Başarılı aday sayısı kontenjanı aştığı takdirde, listedeki diğer başarılı adaylar yedek listede yer alırlar.

(4) Gerekli koşulları sağlayarak lisansüstü öğrenimi yapma hakkını elde eden adaylar, Enstitüce belirlenen süre içinde ilan edilen belgelerle Enstitü Müdürlüğüne başvurarak kesin kayıtlarını yaptırırlar. Adayın kesin kaydı, ancak bütün belgelerin teslim edilmesinden sonra Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile gerçekleşir. Aday, ilan edilen süreler içinde kesin kaydını yaptırmadığı takdirde, lisansüstü öğrencilik hakkını kazanamaz.

(5) 8 inci maddenin beşinci fıkrası kapsamında bir doktora programına başvuran öğrencilerin kabulü, kontenjanlar dâhilinde anabilim dalı başkanlığının uygun görüşü ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile gerçekleşir. Bu şekilde doktora programlarına kabul edilenler eğitimlerine doktora programlarına lisans derecesi ile kabul edilen öğrencilerin statüsünde devam ederler. Ayrıca tezli yüksek lisans programında aldıkları derslerin intibakı ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisi üzerine Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile gerçekleşir.

Danışmanlar

MADDE 10 – (1) Enstitü Yönetim Kurulu ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisi ile lisansüstü öğrenimine kayıtlı öğrenciler için o anabilim dalının bir öğretim üyesini öğretim yılı başında program koordinatörü olarak belirler.

(2) Tezli yüksek lisans programlarında öğrenci, derse yazılma işlemlerini program koordinatörü ile tez aşamasına gelinceye kadar yürütür. Öğrencinin tercihi, danışman öğretim üyesinin ve anabilim dalı başkanlığının kabulü doğrultusunda Enstitü Yönetim Kurulu ders alma aşamasında da danışman atayabilir.

(3) Tezsiz yüksek lisans programlarında kayıtlı her öğrenciye Enstitü Yönetim Kurulu, kayıtlı olduğu ilk dönem itibariyle ders seçimi ve dönem projesinin yürütülmesi için bir danışman atar.

(4) Doktora programlarında öğrenci derse yazılma işlemlerini program koordinatörü ile doktora yeterlik aşamasına gelinceye kadar yürütür. Öğrencinin tercihi, danışman öğretim üyesinin ve anabilim dalı başkanlığının kabulü doğrultusunda Enstitü Yönetim Kurulu ders alma aşamasında da danışman atayabilir.

(5) Danışman; tezli yüksek lisans ve doktora programlarında öğrencinin tezi ile ilgili alanı belirleyerek, alacağı derslerin bu amaca uygun seçilmesinden, doktora yeterlik aşamasından, tez çalışması ve varsa tamamlayıcı faaliyetler/uygulamalar konularından, tez dilinin belirlenmesinden; tezsiz yüksek lisansta ders seçimi, dönem projesinin yürütülmesi ve varsa tamamlayıcı faaliyetler/uygulamalar konularında görevli ve sorumludur.

(6) Yüksek lisans veya doktora tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda eşdanışman atanabilir.

(7) Yurtiçi ve yurtdışındaki üniversitelerle birlikte yürütülen programlarda, diğer yükseköğretim kurumu tarafından atanan danışman da eş danışman olarak kabul edilir. Gerekli durumlarda Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile danışman değişikliği yapılabilir.

(8) Danışmanın Üniversitedeki görevinden ayrılması veya altı ay ya da daha uzun süreli il dışı görevlendirilmesi durumunda öğrenciye yeni bir danışman atanır.

Kayıt yenileme

MADDE 11 – (1) Lisansüstü programlara kayıt hakkı elde eden veya öğrenimlerine devam eden öğrencilerin kayıt yenileme işlemleri, her yarıyıl/dönem akademik takvimde belirtilen süre içinde yapılır. Öğrenciler, ders ve tez kayıtlarını program koordinatörü ya da akademik danışmanlarına onaylatarak yenilemek ve yükümlü olmaları halinde katkı payı/öğrenim ücretini yatırmak zorundadırlar.

(2) Süresi içinde 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesinde belirtilen mali yükümlülükleri yerine getirmeyen öğrenciler o dönem için kayıt yaptıramazlar ve öğrencilik haklarından yararlanamazlar. Kayıt yaptırılmayan dönem öğrenim süresinden sayılır.

(3) Ortak programlara ve benzer programlara katılan öğrencilerin katkı paylarının ve/veya öğrenim ücretlerinin nasıl ödeneceği üniversiteler arasında yapılan ikili anlaşmalarla belirlenir.

Kayıt dondurma

MADDE 12 – (1) Öğrencilerin kayıtları, haklı ve geçerli mazeretleri halinde dondurulabilir. Öğrencinin başvurusu üzerine Enstitü Yönetim Kurulunda, Yükseköğretim Kurulunca tespit edilen haklı ve geçerli nedenlerle,öğrenciye, yüksek lisans öğrenimi süresince en çok iki yarıyıl/dönem ve doktora öğrenimi süresince en çok dört yarıyıl izin verilebilir. Kayıt dondurma süreleri normal öğrenim süresi ve ek sürelere dahil edilmez. Kayıt dondurma halinde,öğrencilerden Enstitüye kaydolurken alınan belgeler iade edilmez. İzin ve hakların saklı tutulması ile ilgili kayıt dondurma için haklı ve geçerli mazeretler ile ilgili hususlar 23/5/2013 tarihli ve 28655 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Galatasaray Üniversitesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğine göre yapılır.

(2) Kaydın dondurulduğu süre boyunca öğrenciye, katılamadığı sınavlar için tekrarlama hakkı verilmez, mazeret sınavları açılmaz. Öğrencilerin katılamadığı sınavlara ait hakları saklı tutulur. Kayıt dondurma süresi sona eren öğrenci, mazereti sebebiyle ayrıldığı yarıyılın/dönemin başından itibaren öğrenciliğine devam eder.

Bilimsel hazırlık programına öğrenci kabulü

MADDE 13 – (1) Yüksek lisans ve doktora programlarında nitelikleri aşağıda belirtilen adayların eksikliklerini gidermek amacıyla bilimsel hazırlık programı uygulanabilir:

a) Lisans derecesini başvurdukları yüksek lisans veya doktora programından farklı alanlarda almış olan adaylar.

b) Lisans derecesini başvurdukları yüksek lisans programı ile aynı alanda almış oldukları halde farklı bir yükseköğretim kurumundan mezun olan adaylar.

c) Yüksek lisans derecesini başvurdukları doktora programından farklı alanda almış olan adaylar.

ç) Lisans veya yüksek lisans derecesini başvurdukları doktora programı ile aynı alanda almış oldukları halde farklı bir yükseköğretim kurumundan mezun olan adaylar.

(2) Bilimsel hazırlık programında alınması zorunlu dersler, öncelikli olarak alınır. Bu dersler ilgili lisansüstü programını tamamlamak için gerekli görülen derslerin yerine geçmez ve bu derslerin kredi ve notları lisansüstü mezuniyet ortalamasına katılmaz. Ancak, bilimsel hazırlık programındaki bir öğrenci, bilimsel hazırlık derslerinin yanı sıra, program koordinatörünün onayı ile lisansüstü programa yönelik dersleri de alabilir.

(3) Bilimsel hazırlık programının azami süresi iki yarıyıldır. Bilimsel hazırlık programında geçirilen azami süre yüksek lisans ve doktora programı sürelerine dahil edilmez. Bilimsel hazırlık öğretimini azami süre içinde tamamlayamayan öğrencilerin bu koşulu sağlayıncaya kadar geçirdikleri ek süre yüksek lisans veya doktora programı öğrenim süresinden sayılır.

(4) Bilimsel hazırlık programı ile ilgili devam, sınavlar, ders notları, derslerden başarılı sayılma koşulları, ders tekrarı gibi hususlarda öğrencinin ders aldığı lisans programına ilişkin mevzuat hükümleri uygulanır.

Özel öğrenci kabulü

MADDE 14 – (1) Bir yükseköğretim kurumu mezunu veya öğrencisi olup, belirli bir konuda bilgisini artırmak isteyenler, ilgili anabilim dalı başkanlığının onayı ile lisansüstü derslere özel öğrenci olarak kabul edilebilirler. Özel öğrenci statüsünde ders alanlar, bu derslerin bütün koşul ve gereklerini yerine getirmekle yükümlüdürler. Ancak bu statüde ders alanlar öğrencilik haklarından yararlanamazlar. Ayrıca özel öğrenci statüsünde ders alanlar Enstitü Yönetim Kurulu tarafından belirlenen ders-kredi ücretini yatırmak zorundadırlar.

(2) Özel öğrencilerin daha sonraki dönemlerde lisansüstü programlarına asil öğrenci olarak kabul edilmeleri halinde, özel öğrenci iken başarmış oldukları lisansüstü derslerinden en fazla iki tanesi program koordinatörünün önerisi, anabilim dalı başkanlığının olumlu görüşü ve Enstitü Yönetim Kurulunun kararı ile öğrencinin devam etmekte olduğu lisansüstü programı için geçerli sayılabilir.

Yatay geçiş yoluyla öğrenci kabulü

MADDE 15 – (1) Bir yükseköğretim kurumunun lisansüstü programında birinci yarıyılı tamamlamış, en az 30 AKTS kredisi eşdeğeri ders alarak başarılı olmuş ve ilgili yükseköğretim kurumunda halen kayıtlı olan öğrenci, akademik takvimde belirtilen süre içerisinde, Enstitünün aynı düzeydeki yüksek lisans veya doktora programına, tamamladığı dönemi takip edecek şekilde ve sadece ikinci yarıyıl başında yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir. Yurt içindeki yükseköğretim kurumlarına kayıtlı yabancı uyruklu öğrenciler yatay geçiş için başvuruda bulunamaz.

(2) Yatay geçiş yoluyla öğrenci kabulü Enstitü Yönetim Kurulu tarafından belirlenen kontenjanlarla sınırlıdır.

(3) Yatay geçiş için başvuran adayların;

a) Enstitünün ilgili programına yatay geçiş için başvuru yaptıkları dönemde, ilgili program türüne göre bu Yönetmeliğin 8 inci maddesi ile yabancı uyruklu olmaları halinde bu Yönetmeliğin 16 ncı maddesi uyarınca öngörülen tüm koşulları sağladıklarını gösterir belgeleri,

b) Kayıtlı oldukları lisansüstü programın tamamladıkları yarıyılında aldıkları tüm dersleri başarıyla tamamladıklarını ve ağırlıklı genel not ortalamalarının 4.00 üzerinden en az 3.50 olduğunu gösterir transkripti,

c) Yatay geçiş başvurusu aşamasına kadar aldıkları derslerin konuları ile içeriklerini,

ç) Üniversite tarafından istenebilecek diğer belgeleri, ilan edilen başvuru takvimi içinde, şahsen elden veya posta ile teslim etmeleri gerekir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.

(4) Eksik belgeli başvurular değerlendirmeye alınmaz. Aranan koşulları sağlamadığı için veya eksik belge nedeni ile başvurusu değerlendirmeye alınmayanlar ile başvurusu değerlendirilen ancak kabul edilmeyen adaylara yazılı bildirim yapılmaz ve başvuru evrakı iade edilmez. Sonuçlar Enstitünün internet sayfasında ilan edilir.

(5) Başvurular Enstitü Yönetim Kurulu tarafından oluşturulacak yatay geçiş komisyonu tarafından ön incelemeden geçirilir. Aranan koşulları sağlamayan adayların başvuruları değerlendirmeye alınmaz.

(6) Üniversite dışından yurt içinden yapılan başvurularda, adayın kayıtlı olduğu lisansüstü programı ile yatay geçiş için başvurduğu Enstitü programının isminin veya en az %80 oranında olmak üzere ders içeriklerinin aynı olması gerekir.

(7) Yurt dışı üniversitelerden yapılan başvurularda, adayın yurt dışında öğrenim gördüğü yükseköğretim kurumunun diploma vermeye yetkili bir kurum olarak Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınması ve kayıtlı olduğu diploma programının yatay geçiş için başvurduğu diploma programına eşdeğerliğinin Enstitü Yönetim Kurulu tarafından kabul edilmesi zorunludur. Enstitünün doktora programlarına yatay geçiş için başvuran adayların yurt dışında kayıtlı oldukları yükseköğretim kurumlarının doktora programlarına devam ederken, yüksek lisans programlarından aldıkları dersler bu değerlendirmeye katılmaz ve adayın Enstitünün ilgili programına kabul edilmesi halinde bu derslerin intibakı yapılmaz.

(8) Üniversite dışından yapılan yatay geçiş başvuruları için sırasıyla;

a) Ön inceleme sonucunda aranan şartları sağladığı tespit edilen ve ilan edilen tarihlerde yapılacak yazılı ve sözlü bilim sınavına girme hakkı kazanan adayların listesi Enstitü tarafından ilan edilir,

b) Yazılı bilim sınavından 100 tam not üzerinden 50 ve üzeri not alarak sözlü bilim sınavına girme hakkı kazanan adayların listesi Enstitü tarafından ilan edilir,

c) Sözlü bilim sınavı sonucunda 100 tam not üzerinden 50 ve üzeri not alan adaylar değerlendirmeye alınır,

ç) Değerlendirmeye alınan her adayın, başvuru yaptığı sırada kayıtlı olduğu lisansüstü programda tamamladığı yarıyıla ait yüzlük sisteme dönüştürülmüş ağırlıklı genel not ortalamasının %25’i, yazılı bilim sınavında 100 tam not üzerinden verilen notunun %50’si ve sözlü bilim sınavında 100 tam not üzerinden verilen notunun %25’i dikkate alınarak, genel başarı notu hesaplanır,

d) Adaylar ilgili yatay geçiş komisyonu tarafından en yüksek başarı puanından en düşüğe doğru sıralanır. Genel başarı notları eşit olan adaylar arasındaki öncelik, sırasıyla yazılı bilim sınavı notu, sözlü bilim sınavı notu ve ilgili yatay geçiş başvurusunu yapabilmek için aranan ağırlıklı genel not ortalaması daha yüksek olanlar dikkate alınarak belirlenir. Bu sıralama sonucu oluşturulan asil ve yedek aday listeleri, Enstitü Yönetim Kurulu tarafından onaylanarak ilan edilir.

(9) Üniversite içi yatay geçiş başvurularının değerlendirilmesinde, ön inceleme sonucunda gerekli şartları sağladığı tespit edilen adaylar, başvuru yaptıkları sırada kayıtlı oldukları programda tamamlamış oldukları yarıyıla ait ağırlıklı genel not ortalamaları dikkate alınarak sıralanır. Ağırlıklı genel not ortalamaları eşit olan adaylar arasındaki öncelik, mezun oldukları lisans programının ağırlıklı genel not ortalaması daha yüksek olanlar dikkate alınarak belirlenir. Bu sıralama sonucu oluşturulan asil ve yedek aday listeleri Enstitü Yönetim Kurulu tarafından onaylanarak ilan edilir.

(10) Akademik takvimde belirlenen süre içinde kayıt için başvurmayan asil adaylar yerine, ilan edilen tarihlerde sırayla yedek adayların kayıtları yapılır.

(11) Enstitünün programlarına yatay geçişle gelen öğrencilerin Enstitünün diploma programına yatay geçiş başvurusu yaptıkları sırada kayıtlı oldukları diploma programında aldıkları ve başarılı oldukları derslerin intibakı, Enstitü Yönetim Kurulunca ilgili programın öğretim üyeleri arasından görevlendirilecek intibak komisyonu tarafından, Senatonun söz konusu alanda kabul ettiği esaslar gözetilerek yapılır ve bu derslere ilişkin daha önce alınan notlar Enstitü Yönetim Kurulunun onayıyla ilgili öğrencilerin transkriptlerine işlenir.

(12) Yurt dışındaki bir yükseköğretim kurumundan, Enstitünün doktora programlarına yatay geçiş yapan öğrenciler, Enstitünün ilgili doktora programının ders aşamasını tamamlamak ve yeterlik sınavına girmek zorundadırlar.

Yabancı uyruklu öğrenci kabulü

MADDE 16 – (1) Yabancı uyruklu öğrencilerin kabulüne ilişkin olarak, ilgili mevzuat hükümleri ve Senatonun belirlediği esaslar uygulanır.

Yurtiçi ve yurtdışındaki üniversitelerle öğrenci değişimi

MADDE 17 – (1) Üniversite ile yurtdışında bir üniversite arasında yapılan Erasmus ve benzeri anlaşmalar uyarınca, öğrenci değişim programı çerçevesinde yurtdışındaki üniversitelerle bir veya iki yarıyıl süreyle öğrenci değişimi, değişim programlarının uygulanması ilgili mevzuat hükümlerine göre yapılır.

(2) Üniversite ile yurtiçindeki yükseköğretim kurumları arasında; 18/2/2009 tarihli ve 27145 sayılı Resmî Gazete’de, yayımlanan, Yükseköğretim Kurumları Arasında Öğrenci ve Öğretim Üyesi Değişim Programına İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre öğrenci değişim programı uygulanır.

Öğretim üyesi yetiştirme programı

MADDE 18 – (1) Yükseköğretim kurumlarına öğretim üyesi yetiştirme programı kapsamında atanan araştırma görevlilerine, Yükseköğretim Kurulunun koordinasyonunda, lisansüstü eğitim yaptırmak suretiyle öğretim üyesi yetiştirilmesi ile ilgili hususlar Enstitü Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.

Öğrenci kimlik kartı

MADDE 19 – (1) Enstitüye kayıt yaptıran öğrenciye, öğrenci kimlik kartı verilir. Enstitüden mezun olan, ayrılan veya herhangi bir sebeple kaydı silinen öğrenciden kimlik kartı geri alınır.

(2) Öğrenci kimlik kartının çalınması, kaybedilmesi, herhangi bir nedenle kullanılamayacak hale gelmesi gibi durumlarda öğrencinin otuz gün içerisinde Enstitü öğrenci işleri bürosunu bilgilendirmesi gerekir. Bu gibi durumlarda öğrenci kimlik kartı iptal edilerek, Rektörlük tarafından belirlenen bedel karşılığında, yeni bir kart düzenlenir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Eğitim ve Öğretime İlişkin Esaslar

Öğretim yılı ve şekli

MADDE 20 – (1) Bir öğretim yılı, güz ve bahar yarıyıllarından oluşur. Programın özelliğine göre Senato kararıyla öğretim yılı üç dönemden de oluşabilir. Bir dönem normal öğretimdeki 14 haftalık yarıyıldan kısa olabilir. Her bir yarıyıl veya dönem yetmiş öğretim gününden az olamaz.

Öğretimin süresi

MADDE 21 – (1) Lisansüstü programlarında öğretim süreleri aşağıdaki gibidir:

a) Tezli yüksek lisans programını tamamlama süresi azami üç yıldır. Bilimsel hazırlık sınıfında öğrenim gören tezli yüksek lisans öğrencileri için azami süre dört yıldır.

b) Tezli yüksek lisans programını azami üç yıl içinde tamamlayamayanlar, 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesinde belirtilen koşullara göre ilgili döneme ait öğrenci katkı paylarını ödemek koşulu ile öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilirler. Bu durumda, ders ve sınavlara katılma ile tez hazırlama hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlanamazlar.

(2) Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi azami üç yıldır. Tezsiz yüksek lisans programını azami üç yıl içinde tamamlayamayanlar, 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesinde belirtilen koşullara göre ilgili döneme ait öğrenim ücretlerini ödemek koşulu ile öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilirler. Bu durumda, ders ve sınavlara katılma ile tez hazırlama hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlanamazlar.

(3) Doktora programını tamamlama süresi yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için azami altı yıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için azami dokuz yıldır. Doktora programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami süresi tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için iki yıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için üç yıldır.

(4) Derslerini başarıyla tamamlayan, yeterlik sınavında başarılı bulunan ve tez önerisi kabul edilen, ancak tez çalışmasını belirtilen süre sonuna kadar tamamlayamadığı için tez savunmasına giremeyen bir öğrenciye, anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile tezini jüri önünde savunması için her seferinde en az altı ay olmak üzere yeni süreler verilir.

(5) Bu süre içinde kredili derslerini başarıyla tamamlayamayanlar ile azami süresi içinde tez çalışmasını tamamlayamayanlar, 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesinde belirtilen koşullara göre ilgili döneme ait öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretlerini ödemek koşulu ile öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptırırlar. Bu durumda, ders ve sınavlara katılma hakkı ile tez hazırlama hariç diğer haklardan yararlanamazlar. Lisans derecesi ile doktora programına başvurmuş olanlardan, gerekli kredi yükü, proje ve benzeri diğer koşulları yerine getirmiş olmaları kaydıyla doktora tezinde başarılı olamayan öğrencilerin talepleri halinde kendilerine eğer açılmışsa aynı isimli tezsiz yüksek lisans programının diploması verilir.

Öğretimin içeriği ve ders seçme

MADDE 22 – (1) Ders kredileri, Yükseköğretim Kurulunca ilgili programın yer aldığı diploma düzeyi ve alan için yükseköğretim yeterlilikler çerçevesine göre belirlenen kredi aralığı ve öğrencilerin çalışma saati göz önünde tutularak ilgili Enstitü Kurulunun önerisi üzerine Senato tarafından belirlenir. Enstitüde ders programları, her yarıyıl veya dönemde öğrencilerin en az 30 AKTS kredilik ders alabileceği şekilde düzenlenir. Bir öğretim programında yer alan her dersin içeriği ve başarı değerlendirme yöntemi ilgili kayıt dönemi öncesinde ilan edilir.

(2) Tezli yüksek lisans programları; toplamda en az 60 AKTS kredilik en az yedi adet ders ve bir seminer dersi ile yarıyıl başına 30 AKTS kredi ile ölçülen yüksek lisans tez çalışmasından oluşur. Yüksek lisans tezinde alınacak toplam AKTS kredisi en az 30 en fazla 60 olabilir.

(3) Tezsiz yüksek lisans programları toplamda en az 90 AKTS kredilik en az 10 ders ile dönem projesi dersinden oluşur.

(4) Doktora programları; tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenciler için toplamda en az 60 AKTS kredilik en az yedi adet ders, 30 AKTS kredilik yeterlik sınavı, 30 AKTS kredilik tez önerisi ve yarıyıl başına 30 AKTS kredi ile ölçülen tez çalışmasından; lisans derecesi ile kabul edilen öğrenciler için toplamda en az 120 AKTS kredilik en az 14 adet ders, 30 AKTS kredilik yeterlik sınavı, 30 AKTS kredilik tez önerisi ve yarıyıl başına 30 AKTS kredi ile ölçülen tez çalışmasından oluşur. Doktora tezinde alınacak toplam AKTS kredisi en az 60 en fazla 120 olabilir.

(5) Öğretim programında zorunlu ve seçime bağlı dersler yer alır ve dersler bir yarıyıl/dönemliktir. Öğrencilerin, ilan edilen günlerde danışmanlarının tavsiyeleri doğrultusunda öğrenci bilgi sisteminden derslerini seçerek danışmanlarına onaylatmaları gerekmektedir. Seçilen bir dersin açılması, öğrenci azlığı yüzünden mümkün olmazsa,öğrenci verilen ek sürede, açılmış derslerden danışmanının uygun gördüğü başka bir derse yazılır.

(6) Öğrenciler, danışmanlarının önerileri ve anabilim dalı başkanlıklarının uygun bulması halinde kayıtlı bulundukları Enstitünün farklı programlarından en çok iki ders alabilirler. Öğrencilerin, üniversitenin diğer enstitülerinden veya diğer üniversitelerin lisansüstü programlarından ders alabilmeleri için, danışmanlarının önerisi, anabilim dalı başkanlarının onayı ve Enstitü Yönetim Kurulunun izni gerekir. Bir öğrencinin doktora öğreniminde alacağı derslerin, lisansüstü düzeyde ve daha önce alınmamış olması gerekir.

Devam zorunluluğu

MADDE 23 – (1) Öğrencilerin öğretim programında yer alan bütün ders ve çalışmalara devam etmeleri ve bir dersin yarıyıl/dönem sonu sınavına ve bütünleme sınavına girebilmeleri için, derslere %70’ten az olmamak üzere katılmaları zorunludur.

(2) Öğrencilerin devam durumlarının denetimi ilgili öğretim üyesi tarafından yapılır.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Başarı Değerlendirme Sistemi ve Sınavlar

Sınavlar

MADDE 24 – (1) Lisansüstü programlarında başarı değerlendirmesi, ara sınav, yarıyıl/dönem sonu sınavı ve bütünleme sınavı şeklinde yapılır. Sınavların, yazılı, yazılı ve sözlü, uygulamalı yapılmasına ilişkin başarı değerlendirme yöntemi, dersin öğretim üyesi tarafından belirlenir ve Enstitü Müdürlüğüne bildirilir.

(2) Sınavlar Enstitünün denetiminde, ders ve çalışmaları yürüten öğretim üyelerince yapılır.

Yarıyıl içi çalışmalar ve ara sınavlar

MADDE 25 – (1) Yarıyıl/dönem içi çalışmaları, ödev, araştırma-inceleme, sunum, kısa sınav, ara sınav ve benzeri faaliyetlerin bütünüdür.

(2) Ara sınavlar ve ara sınav yerine geçen çalışmalar her ders için bir yarıyılda/dönemde en az bir defa yapılır.

(3) Enstitü Yönetim Kurulunda kabul edilen haklı bir nedene dayalı olarak, dersin öğretim üyesi tarafından belirlenen tarihlerde yapılan ara sınava giremeyen öğrencilere aynı yarıyıl/dönem içinde mazeret sınavı yapılabilir. Haklı neden, en geç ara sınavı izleyen veya engelin kalktığı üç iş günü içinde ilgili Enstitü müdürlüğüne yazılı olarak bildirilir. Sağlık sorunları ile ilgili mazeretlerin sağlık raporu ile belgelendirilmesi gerekir.

Sınav programları ve sınavlarda disiplin

MADDE 26 – (1) Yarıyıl/dönem sonu ve bütünleme sınavları, ilgili Enstitü Müdürlüğü tarafından bu Yönetmelik hükümlerine göre hazırlanan ve Enstitü Yönetim Kurulunca onaylanan programa göre yapılır.

(2) Öğrencilerin sınavlara bu programa göre hazırlanan listelerdeki gün ve saatlerde girmeleri ve öğrenci kimlik kartlarını yanlarında bulundurmaları gerekir.

(3) Sınavlarda kopya çeken, kopya veren, bunlara teşebbüs eden öğrenciler ile sınav yerine geçen çalışmalarda intihal yapan veya bu fiilleri işledikleri sonradan anlaşılan öğrencilerin durumları bir tutanakla tespit edilir ve bu öğrencilere 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

(4) Yazılı sınav belgeleri, sınavın yapıldığı tarihten itibaren iki yıl süreyle saklanır. Bu süre sonunda sınav belgeleri Enstitü Müdürlüğü tarafından imha edilir ve durum bir tutanakla tespit edilir. Ancak, bir davaya konu olan belgeler, yargılamanın sonuna kadar saklanır.

Sınavlarda değerlendirme ve başarı notu

MADDE 27 – (1) Bir dersin başarı notu, ara sınav notları ile varsa diğer yarıyıl/dönem içi çalışmalarındaki notlar ve yarıyıl/dönem sonu veya bütünleme sınavında alınan notların ağırlıklı ortalamasına göre hesaplanır.

(2) Başarı notları öğretim üyeleri tarafından, notların istatistiksel dağılımı ve öğrencilerin genel başarı durumu göz önünde bulundurularak harflerle ifade edilir. Başarı notları ve bunların katsayısal değerleri aşağıdaki gibidir.

Başarı Notu       Katsayısı

       AA                   4.00

       BA                   3.50

       BB                   3.00

       CB                   2.50

       CC                   2.00

       F                      0.00

(3) Derse devam yükümlülüklerini yerine getirmeyen öğrencilere IA notu verilir; bu not, not ortalamaları hesabında, F notu işlemi görür. IA notu alan öğrenciler dersi tekrar ettiklerinde devam yükümlülüklerini yerine getirmek zorundadırlar.

(4) Yarıyıl/dönem sonu veya bütünleme sınavına girmeyen öğrencilere, dönem içi çalışmalarına bakılmaksızın NP notu verilir; bu not, not ortalamaları hesabında, F notu işlemi görür.

(5) Seminer ve dönem projesi gibi uygulamalı dersler ile doktora yeterlilik sınavı ve doktora tez önerisi gibi çalışmalarda başarı durumu P (başarılı) ve F (başarısız) olarak değerlendirilir. Devam eden bir tez çalışmasındaki başarı durumu, çalışmanın yeterli ve yetersiz görüldüğü yarıyılların sonunda sırasıyla TP (tez çalışması yeterli) ve TF (tez çalışması yetersiz) olarak tez danışmanı tarafından değerlendirilir. Savunma sonrası tez çalışması hakkında kabul, ret ve düzeltme kararları verilmesi durumunda başarı notu olarak sırasıyla P (tez çalışması kabul), F (tez çalışması ret) ve TM (tez çalışması düzeltilmeli) verilir.

(6) Lisansüstü öğreniminde, öğrencinin bir dersten başarılı olabilmesi için, yarıyıl/dönem sonu başarı notunun her ders için en az CC ya da P olması gerekir. Öğrencinin bir yarıyıl/dönem sonunda başarısız olduğu dersler için kendisine F notu verilir. Zorunlu veya seçime bağlı derslerden başarısız olan öğrenci, aynı dersi veya danışmanının uygun gördüğü farklı bir dersi tekrarlar.

(7) Ağırlıklı genel not ortalaması, bir öğrenci tarafından alınan tüm derslerin başarı notu katsayısı değerlerinin, bu derslerin AKTS kredileriyle çarpılmasıyla elde edilen toplamın, öğrencinin aldığı AKTS kredisi toplamına bölünmesiyle hesaplanır. Başarı durumu P ve F ile değerlendirilen seminer ve dönem projesi gibi uygulamalı dersler ile doktora yeterlik, tez önerisi ve tez çalışmalarına ait krediler ağırlıklı genel not ortalaması hesabına dâhil edilmez.

(8) Lisansüstü öğreniminde, bir öğrencinin derslerini başarı ile tamamlamış sayılabilmesi için, ağırlıklı genel not ortalamasının en az 3.00 olması gerekir. Ağırlıklı genel not ortalaması 3.00’ün altında olan öğrenciler, yarıyıl/dönem sonu başarı notları CB veya CC olan derslerden yeteri kadarını tekrar alabilirler. Tekrarlanan dersler için son alınan notlar geçerlidir ve yalnız son alınan notlar ağırlıklı genel not ortalaması hesaplamasında dikkate alınır.

Sınav sonucuna itiraz

MADDE 28 – (1) Öğrenciler, sınavların veya sınav yerine geçen çalışmaların sonuçlarının ilanından itibaren üç iş günü içinde bir dilekçe ile Enstitü Müdürlüğüne başvurarak, ilgili belgelerin maddi hata yönünden incelenmesini isteyebilir.

(2) Enstitü Müdürlüğü itirazın değerlendirilmesi için üç kişilik bir komisyon oluşturur. Komisyon değerlendirme sonucunu on gün içinde Enstitü Müdürlüğüne bildirir.

ALTINCI BÖLÜM

Tezli Yüksek Lisans Öğretimi

Amaç

MADDE 29 – (1) Tezli yüksek lisans programlarının amacı, öğrencinin bilimsel araştırma yaparak bilgilere erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yeteneğini kazanmasını sağlamaktır.

Yüksek lisans tezi

MADDE 30 – (1) Öğretim programındaki bütün derslerini başarmış ve en az 3.00 ağırlıklı genel not ortalaması ile tamamlamış öğrenci, danışmanının kabul edeceği bir tez konusu belirler. Anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile öğrenci, teze yazılım bildirimini yarıyıl kayıt süresi içinde doldurup danışmanına imzalattıktan sonra Enstitü öğrenci bürosuna teslim ederek teze yazılır.

(2) Tez aşamasında olan öğrenci, tezini teslim ettiği yarıyıl hariç teze kayıtlı olduğu her yarıyıl sonunda, Enstitü Müdürlüğüne ve danışmanına yazılı bir faaliyet raporu sunmakla yükümlüdür. Öğrencinin faaliyetleri danışmanı tarafından yeterli veya yetersiz olarak değerlendirilir. İki veya daha fazla kez faaliyet raporlarının teslim edilmemesi veya danışman tarafından yetersiz bulunmaları veya tez çalışmasına kayıt yapılmaması durumlarında, danışman öğretim üyesi öğrencinin danışmanlığından çekilebilir. Bu durumdaki öğrenciye yeni bir danışman atanır ve gerekli görülürse yeni bir tez konusu verilebilir. Ayrıca bu durumdaki öğrenciden ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile yeni dersler alması veya daha önce almasına rağmen başarı notları CB, CC veya F olan dersleri tekrarlaması istenebilir.

(3) Öğrencinin tezini teslim edebilmesi için tez tesliminin yapılacağı yarıyıldan önceki faaliyet raporunun danışmanı tarafından başarılı olarak değerlendirilmesi gerekir.

(4) Yüksek lisans tezi, Senato tarafından kabul edilen Tez Yazım Kılavuzu ile belirlenen esaslara uygun şekil ve sayıda hazırlanarak, danışmanın tezi incelediğini ve öğrencinin çalışmasını yeterli düzeyde başarılı bulduğunu belirten yazısı ile birlikte, yarıyılı izleyen sınav dönemi başına kadar Enstitü Müdürlüğüne teslim edilir.

Yüksek lisans tez savunması

MADDE 31 – (1) Enstitü Yönetim Kurulu ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisi ile tezini tamamlayan öğrenciye içinde danışmanının da yer aldığı üç öğretim üyesinden oluşan bir jüri seçer. Jüri üyelerinden en az biri başka bir yükseköğretim kurumundan olmalıdır. Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde toplanarak öğrenciyi tez savunmasına alır. Tez savunması dinleyicilere açıktır.

(2) Tez savunmasının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla “kabul”, “ret” veya “düzeltme”kararı verir. Bu karar anabilim dalı başkanlığınca tez savunmasını izleyen üç gün içinde bir tutanakla Enstitü Müdürlüğüne bildirilir.

(3) Tez savunmasında başarılı olan ve tezin diğer koşullarını sağlayan öğrenci, yüksek lisans tezinin Enstitü tarafından belirlenen yeterli sayıda ciltlenmiş kopyasını jüri üyelerine imzalatarak tez savunmasına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde Enstitüye teslim eder. Tezi şekil yönünden uygun bulunan öğrenciye Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla Yüksek Lisans derecesi verilir. Diplomaya hak kazanılan tarih, yüksek lisansın ilgili yönetim kurulunda kabul edildiği tarihtir. Tezini bir ay içinde teslim etmeyen öğrenci, geçerli mazeretini bildiren bir dilekçeyle Enstitü Müdürlüğüne başvurarak bir aylık ek süre talep edebilir.

(4) Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç üç ay içinde gereğini yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden savunur.

(5) Tezi ilk savunmada veya düzeltme sonrası savunmada reddedilen öğrenciye yeni bir tez konusu verilir. Başarısız öğrenci ilgili döneme ait öğrenci katkı payını ödemek koşulu ile öğrenimine devam etmek için kayıt yaptırabilir. Bu durumda, tez ile ilgili koşulları yerine getirmek ve sınavlara katılmak hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmaksızın öğrencilik statüsü devam eder. Aksi halde öğrencinin talebi ve aynı isimde bir tezsiz yüksek lisans programının varlığı durumunda ve tezsiz yüksek lisans programının ders kredi yükü, proje yazımı ve benzeri gereklerinin yerine getirilmiş olması kaydıyla öğrenciye tezsiz yüksek lisans diploması verilerek öğrencinin programla ilişkisi sona erdirilir.

(6) Bir tezli yüksek lisans programını azami süre sonunda tamamlayamayan öğrenciden ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile yeni dersler alması veya daha önce almasına rağmen başarı notları CB, CC veya F olan dersleri tekrarlaması istenebilir. Bu durumdaki öğrencinin danışman öğretim üyesi danışmanlıktan çekilirse öğrenciye yeni bir danışman atanır ve gerekli görülürse yeni bir tez konusu verilebilir.

YEDİNCİ BÖLÜM

Tezsiz Yüksek Lisans Öğretimi

Amaç

MADDE 32 – (1) Tezsiz yüksek lisans programının amacı, öğrenciye mesleki konularda kapsamlı bilgi ve bunlara ilişkin uygulama beceri ve deneyimi kazandırmaktır.

Dönem projesi

MADDE 33 – (1) Öğrencinin açıldığı ilk dönemde dönem projesi dersine kayıt yaptırması gereklidir. Danışmanı tarafından dönem projesi konusu belirlenen öğrenci proje raporunu, Senatonun belirlediği Dönem Projesi Hazırlama Kılavuzuna uygun düzende ve istenen sayıda hazırlayarak, dönem sonunda Enstitü Müdürlüğüne teslim eder.

Dönem projesi notu

MADDE 34 – (1) Dönem projesi danışman tarafından başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir ve Enstitü müdürlüğüne bildirilir. Başarılı bulunan öğrencinin mezuniyetine Enstitü Yönetim Kurulu karar verir.

(2) Kayıtlı olduğu halde dönem sonunda danışmanı tarafından dönem projesi dersinden başarısız değerlendirilen öğrencinin, sonraki dönemde dönem projesi dersine tekrar kayıt yaptırması gereklidir. Bu durumdaki öğrenciye anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile yeni bir danışman atanabilir.

Azami öğrenim süresi aşımı

MADDE 34/A – Bir tezsiz yüksek lisans programını azami süre sonunda tamamlayamayan öğrenciden ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile yeni dersler alması veya daha önce almasına rağmen başarı notları CB, CC veya F olan dersleri tekrarlaması istenebilir. Bu durumdaki öğrencinin danışman öğretim üyesi danışmanlıktan çekilirse öğrenciye yeni bir danışman atanabilir.SEKİZİNCİ BÖLÜM

Doktora Öğretimi

Amaç

MADDE 35 – (1) Doktora programının amacı, öğrenciye bağımsız araştırma yapma bilimsel olayları geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma ve yeni sentezlere ulaşmak için gerekli adımları belirleme yeteneği kazandırmaktır.

(2) Doktora çalışması sonunda hazırlanacak tezin;

a) Bilime yenilik getirme,

b) Yeni bir bilimsel yöntem geliştirme,

c) Bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulama,

niteliklerinden birini yerine getirmesi gerekmektedir.

Doktora yeterlik sınavı

MADDE 36 – (1) Doktora yeterlik sınavının amacı, öğrencinin temel konularda ve doktora çalışmasıyla ilgili konularda yeterli bilgiye sahip olup olmadığının sınanmasıdır. Yeterlik sınavları yılda iki kez yapılır.

(2) Derslerini en az 3.00 ağırlıklı genel not ortalaması ile tamamlayan doktora öğrencisi, yeterlik sınavına girmek istediğini belirten bir dilekçeyi yeterlik sınav dönemlerinden önce ilan takvimine göre Enstitü Müdürlüğüne verir. Yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenci en geç beşinci yarıyılın (lisans derecesi ile kabul edilmiş olan öğrenci en geç yedinci yarıyılın) sonuna kadar yeterlik sınavına girmek zorundadır. İlan edilen tarihte yeterlik sınavına girmeyen öğrenci başarısız sayılır. Yeterlik sınavları, ilgili anabilim dalı başkanlığı tarafından atanan ve bir akademik yıl boyunca görevlendirilen tam zamanlı beş öğretim üyesinden oluşan doktora yeterlik komitesi tarafından düzenlenir ve yürütülür. Komite, farklı alanlardaki sınavları hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek amacıyla 5 kişiden oluşan sınav jürileri kurar. Danışman bu jürinin tabii üyesidir. Üyelerden en az ikisi diğer üniversitelerin öğretim üyelerinden tayin edilir. Komite ayrıca, birisi Üniversiteden ve diğeri başka üniversitelerin öğretim üyelerinden olmak üzere, iki de yedek üye seçer. Mazereti bulunan jüri üyeleri, kendilerine tebligat yapıldığı tarihten itibaren bir hafta içerisinde, mazeretini yazılı olarak Enstitü Müdürlüğüne bildirirler.

(3) Yeterlik sınavı, yazılı ve sözlü olmak üzere iki bölüm halinde yapılır. Doktora yeterlik komitesi, sınav jürisinin önerilerini ve öğrencinin yazılı ve sözlü sınavlardaki başarı durumunu değerlendirerek öğrencinin başarılı veya başarısız olduğuna salt çoğunlukla karar verir. Komite bu kararını, yeterlik sınavını izleyen üç gün içinde Enstitü Müdürlüğüne tutanakla bildirir.

(4) Yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci bir sonraki yarıyılda tekrar sınava alınır. İki veya daha fazla kez yeterlik sınavında başarısız olan öğrenciden, doktora yeterlik komitesinin önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile yeni dersler alması veya daha önce almasına rağmen başarı notları CB, CC veya F olan dersleri tekrarlaması istenebilir. Öğrencinin yeterlik sınavına tekrar girebilmesi için bu derslerden başarılı olması gereklidir. 

(5) Doktora yeterlik komitesi, yeterlik sınavını başaran bir öğrencinin, ders yükünü tamamlamış olsa bile, dördüncü yarıyıldan (lisans derecesi ile kabul edilenler için altıncı yarıyıldan) sonra da toplam kredi miktarının 1/3’ünü geçmemek koşuluyla fazladan ders/dersler almasını isteyebilir.

(6) Doktora yeterlik sınavını başarıyla tamamlayan öğrenci takip eden iki yarıyıl içinde tez çalışmasına kayıt yaptırmadığı takdirde yeterlik sınavına tekrar girmek ve bundan başarılı olmak zorundadır.

Tez izleme komitesi

MADDE 37 – (1) Yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci için ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile bir ay içinde bir tez izleme komitesi oluşturulur.

(2) Tez izleme komitesi üç öğretim üyesinden oluşur. Komitede tez danışmanından başka en az biri başka bir yükseköğretim kurumundan ve en az biri ilgili anabilim dalı içinden üyeler bulunmalıdır. Eş danışmanın olması durumunda tez izleme komitesi beş öğretim üyesinden oluşur.

(3) Tez izleme komitesinin kurulmasından sonraki dönemlerde, tez danışmanının önerisi, ilgili anabilim dalı başkanlığının görüşü ve Enstitü Yönetim Kurulunun kararı ile üyelerde değişiklik yapılabilir.

Tez önerisi savunması

MADDE 38 – (1) Doktora yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan öğrenci, en geç altı ay içinde, yapacağı araştırmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez önerisini tez izleme komitesi önünde sözlü olarak savunur. Öğrenci, tez önerisi ile ilgili yazılı bir raporu sözlü savunmadan en az on beş gün önce komite üyelerine ve Enstitü Müdürlüğüne verir.

(2) Tez izleme komitesi, öğrencinin sunduğu tez önerisinin kabul veya reddine salt çoğunlukla karar verir ve bu kararını en geç üç gün içinde Enstitü Müdürlüğüne tutanakla bildirir. Tez önerisinin kabul edilmesi durumunda tez konusu, Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile onaylanır.

(3) Tez önerisi reddedilen öğrenci, yeni bir danışman ve tez konusu seçme hakkına sahiptir. Böyle bir durumda yeni bir tez izleme komitesi atanabilir. Programa aynı danışmanla devam etmek isteyen bir öğrenci üç ay içinde, danışman değiştiren bir öğrenci ise altı ay içinde tekrar tez önerisi savunmasına alınır.

(4) Tez önerisi kabul edilen ancak tez çalışmasına iki yarıyıl içinde başlamayan öğrenciden tekrar yeni bir tez önerisi vermesi istenir.

Doktora tezinin izlenmesi

MADDE 39 – (1) Doktora tez aşamasında olan öğrenciler, doktora tez önerilerinin kabul tarihinden itibaren teze kayıtlı oldukları süre boyunca, her altı ayda bir Enstitü Müdürlüğüne ve tez izleme komitesi üyelerine tez çalışmaları hakkında ara rapor vermekle yükümlüdürler. Bu raporda o ana kadar yapılan çalışmaların özeti ve bir sonraki dönemde yapılacak çalışma planı belirtilir. Tez izleme komitesi rapor tesliminden itibaren bir ay içerisinde ve yılda iki kez toplanarak öğrencinin tez çalışmasını, yeterli veya yetersiz olarak değerlendirir. Bu karar bir tutanakla Enstitü Müdürlüğüne bildirilir.

(2) Enstitü Yönetim Kurulu tarafından kabul edilmiş bir mazereti bulunmadan süresi içinde rapor sunmayan öğrencinin tez izleme ara raporu başarısız sayılır.

(3) Üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez tez çalışmasının yetersiz bulunması veya üst üste iki yarıyıl tez çalışmasına kayıt yaptırmaması durumunda öğrenci doktora yeterlilik sınavına tekrar girmek ve bundan başarılı olmak zorundadır. Bu durumdaki öğrencinin danışmanı olan öğretim üyesinin danışmanlıktan çekilmesi durumda öğrenciye yeni bir danışman atanır ve gerekli görülürse yeni bir tez konusu verilebilir.

(4) Tez önerisi savunma sınavı sonucunda tez konusu kabul edilen, ancak takip eden tez izleme sınavları sonucunda tez konusu değişikliğinin söz konusu olduğu hallerde, komite konuya ilişkin bir rapor hazırlar ve Enstitü müdürlüğüne sunar. Komite üyelerinin imzalarını taşıyan rapor Enstitü Yönetim Kurulu tarafından incelenir. Tez konusu değişikliği Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile uygun görüldüğü takdirde Enstitü Yönetim Kurulu karar tarihinden en geç altı ay içerisinde öğrenci tekrar tez önerisi savunma sınavına girer.

Doktora tezinin sonuçlandırılması

MADDE 40 – (1) Doktora tez savunma sınavının yapılabilmesi için sunum tarihinden hemen önceki en az iki ara raporun düzenli olarak teslim edilmiş ve yeterli bulunmuş olması gerekmektedir.

(2) Doktora programındaki bir öğrenci, elde ettiği sonuçları Senato tarafından kabul edilen yazım kurallarına uygun biçimde yazmak ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır.

(3) Doktora tez jürisi, anabilim dalı başkanlığının önerisi dikkate alınarak, Enstitü Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Jüri, üçü öğrencinin tez izleme komitesinde yer alan öğretim üyeleri ve toplamda en az ikisi başka bir yükseköğretim kurumunun öğretim üyesi olacak şekilde beş kişiden oluşur.

(4) Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde toplanarak öğrenciyi tez savunmasına alır. Tez savunması, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Tez savunması dinleyicilere açıktır.

(5) Tez savunmasının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla “kabul”, “ret” veya “düzeltme” kararı verir. Bu karar, Enstitü anabilim dalı başkanlığınca tez savunmasını izleyen üç gün içinde Enstitü Müdürlüğüne tutanakla bildirilir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay içinde gereğini yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Tezi reddedilen veya düzeltme sonrası savunmada tezi reddedilen öğrenciye yeni bir tez konusu verilir. Lisans derecesi ile doktoraya kabul edilmiş olanlardan tezde başarılı olamayanlar için talepleri halinde bu Yönetmeliğin 43 üncü maddesine göre tezsiz yüksek lisans diploması verilir ve programla ilişkisi sonlandırılır.

(6) Bir doktora programını azami süre sonunda tamamlayamayan öğrenciden ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile yeni dersler alması, daha önce almasına rağmen başarı notları CB, CC veya F olan dersleri tekrarlaması veya doktora yeterlik sınavına tekrar girmesi istenebilir. Bu durumdaki öğrencinin danışman öğretim üyesi danışmanlıktan çekilirse öğrenciye yeni bir danışman atanır ve gerekli görülürse yeni bir tez konusu verilebilir.

DOKUZUNCU BÖLÜM

Kayıt Silme ve Diplomalara İlişkin Esaslar

Kayıt silme

MADDE 41 – (1) Aşağıdaki hallerde öğrencinin kaydı silinerek Enstitü ile ilişiği kesilir:

a) Öğrencinin yazılı başvurusuyla kaydının silinmesi talebinde bulunması,

b) Öğrenci hakkında verilen yükseköğretim kurumundan çıkarılma cezasının kesinlik kazanması.

(2) Enstitüden kaydını sildirmek isteyen öğrenci, Enstitü müdürlüğüne bir dilekçe ile başvurur. Öğrencinin talep etmesi halinde kendisine son öğrenim durumunu gösteren bir belge verilir.

Tezli yüksek lisans diplomaları

MADDE 42 – (1) Tez savunmasında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla, yüksek lisans öğrencisine Tezli Yüksek Lisans Diploması verilir.

(2) Tezli Yüksek Lisans Diploması üzerinde öğrencinin izlemiş olduğu Enstitü anabilim dalındaki programın onaylanmış adı bulunur. Diploma ile birlikte verilecek öğrenim belgesinde öğrencilerin aldığı dersler ve notları belirtilir.

Tezsiz yüksek lisans diplomaları

MADDE 43 – (1) Kredili derslerini ve dönem projesini başarıyla tamamlayan yüksek lisans öğrencisine Tezsiz Yüksek Lisans Diploması verilir.

(2) Tezsiz Yüksek Lisans Diploması üzerinde öğrencinin izlemiş olduğu Enstitü anabilim dalındaki programın onaylanmış adı bulunur. Diploma ile birlikte verilecek öğrenim belgesinde öğrencinin aldığı dersler ve notları belirtilir.

(3) Tezsiz yüksek lisans programına devam edenler, aynı isimde bir tezli yüksek lisans programı bulunması halinde başvurdukları yükseköğretim kurumunca tezli yüksek lisans programı için belirlenmiş olan asgari koşulları yerine getirmek kaydıyla, bu programa geçiş yapabilirler. Bu durumda tezsiz yüksek lisans programında alınan dersler Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla tezli yüksek lisans programındaki derslerin yerine sayılır.

Doktora diplomaları

MADDE 44 – (1) Tez savunmasında başarılı olan ve tezin diğer koşullarını sağlayan, doktora tezinin Enstitü tarafından belirlenen yeterli sayıda ciltlenmiş kopyasını jüri üyelerine imzalatarak tez savunmasına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde Enstitü Müdürlüğüne teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan öğrenciye Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla Doktor unvanı verilir. Diplomaya hak kazanılan tarih, doktoranın ilgili yönetim kurulunda kabul edildiği tarihtir. Tezini bir ay içinde teslim etmeyen öğrenci, geçerli mazeretini bildiren bir dilekçeyle Enstitü müdürlüğüne başvurarak bir aylık ek süre talep edebilir.

(2) Doktora diplomasının üzerinde öğrencinin izlemiş olduğu Enstitü anabilim dalındaki programın onaylanmış adı bulunur. Diploma ile birlikte verilecek öğrenim belgesinde öğrencilerin aldığı dersler ve notları belirtilir.

(3) 9 uncu maddenin beşinci fıkrası kapsamında bir doktora programına kabul edilen öğrencilerden herhangi bir nedenle bu programı tamamlayamayanlar, tezli yüksek lisans diploması almak istedikleri takdirde, yüksek lisans tezlerini tamamlamak zorundadırlar.

Diploma eki ve diploma yerine geçen belgeler

MADDE 45 – (1) Diploma ekinde yer alan ağırlıklı genel not ortalaması, bir öğrenci tarafından alınan tüm derslerin başarı notu katsayı değerlerinin, bu derslerin AKTS kredileriyle çarpılmasıyla elde edilen toplamın, öğrencinin aldığı AKTS kredisi toplamına bölünmesiyle hesaplanır.

(2) Öğrencilere diplomaları hazırlanıncaya kadar bir defaya mahsus geçici mezuniyet belgesi verilebilir.

(3) Diplomasını kaybeden öğrencilere ilgili mevzuat hükümlerine göre duplikata verilir.

ONUNCU BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 46 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili mevzuat hükümleri ile Senato ve Enstitü Yönetim Kurulu kararları uygulanır.

Yürürlükten kaldırma

MADDE 47 – (1) 17/11/2007 tarihli ve 26703 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Galatasaray Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

İntibak

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin yayımından önce Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (KPDS) ve Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı (ÜDS)’nda başarılı olan öğrencilerin hakları saklıdır.

(2) 2013/2014 eğitim-öğretim yılı öncesinde Enstitü lisansüstü programlarına kayıt yaptırmış öğrencilerin ağırlıklı genel not ortalaması, bir öğrenci tarafından alınan tüm derslerin başarı not katsayı değerlerinin, bu derslerin haftalık kredi saatleriyle çarpılmasıyla elde edilen toplamın, öğrencinin aldığı haftalık kredi toplamına bölünmesi suretiyle hesaplanır.

Yürürlük

MADDE 48 – (1) Bu Yönetmelik 2013-2014 eğitim-öğretim yılı başından geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 49 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Galatasaray Üniversitesi Rektörü yürütür.