Bu şartlar 04.11.1981 tarihli 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 14. Maddesi ve Yükseköğretim Genel Kurulunun 10.06.2010 tarihli kararına dayanılarak hazırlanmıştır.

Kontenjan

Öğrenci alınacak program ve öğrenci sayısı toplam öğrenci kontenjanının yüzde onunu (%10) geçmeyecek şekilde ilgili Anabilim Dalının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu’nun onayı ile belirlenir.

Başvuru Şartları

Lisansüstü programlarda öğrenim görebilmek için adayın;

 1. Yabancı öğrenci statüsünde olması,
  1. Türkiye Cumhuriyeti (T.C) uyruklu olanlar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) uyruklu olanlar, uyruğundan birisi T.C veya KKTC olan çift uyruklular,
  2. 2011 yılından itibaren çift uyruklu iken T.C veya KKTC vatandaşlığından çıkarılanlardan lise öğrenimlerinin tamamını Türkiye’de veya KKTC’de tamamlayanlar,
  3. T.C uyruklu olup lise öğrenimini KKTC’de tamamlayanlar
  Galatasaray Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü yabancı uyruklu öğrenci kontenjanları için başvuramaz. Adayların Üniversiteye kabul edildikten sonra Türkiye Cumhuriyeti veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti uyruklu olduklarına ilişkin ya da Türk soyundan geldiklerine ilişkin belge getirmeleri kabul esnasındaki statülerini değiştirmez. Öğrenciler mezun oluncaya kadar her bakımdan Yabancı Uyruklu işlemi görürler.
 2. Üniversitelerin lisans/yüksek lisans programlarından mezun olması,
  1. Yüksek Lisans programlarına başvuran adayların, Yükseköğretim Kurumu tarafından denkliği tanınan Üniversitelerden mühendislik alanlarında alınan, lisans diplomasına sahip olmaları gerekir.
  2. İkinci Öğretimde Tezsiz Yüksek Lisans Programlarına başvuran adayların, Yükseköğretim Kurumu tarafından denkliği tanınan Üniversitelerden mühendislik, istatistik veya matematik alanlarında alınan, lisans diplomasına sahip olmaları gerekir.
  3. Endüstri Mühendisliği Doktora Programına başvuran adayların, Yükseköğretim Kurumu tarafından denkliği tanınan Üniversitelerden alınan mühendislik alanlarında lisans diplomasına sahip olmaları ve Endüstri Mühendisliği alanında lisans veya yüksek lisans derecesine sahip olmaları şartı aranır.
 3. Yüksek lisans/doktora programlarına başvuru yeterliliği olması,
  1. Yüksek Lisans Programlarına başvuran adayların, ALES (Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı) Sayısal Bölümden en az 70 puan almış olmaları gerekir. GRE (Graduate Record Examination) Sınavı Sayısal Bölümden en az 700 puan alan adaylar ALES yerine söz konusu sınav sonuç belgelerini ibraz edebilirler.
  2. İkinci Öğretimde Tezsiz Yüksek Lisans Programlarına başvuran adayların, ALES (Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı) Sayısal Bölümden en az 55 puan almış olmaları gerekir. GRE (Graduate Record Examination) Sınavı Sayısal Bölümden en az 610 puan alan adaylar, ALES yerine söz konusu sınav sonuç belgelerini ibraz edebilirler.
  3. Doktora Programına başvuran adayların, ALES (Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı) Sayısal Bölümden en az 80 puan almış olmaları gerekir. GRE (Graduate Record Examination) Sınavı Sayısal Bölümden en az 720 puan alan adaylar ALES yerine söz konusu sınav sonuç belgelerini ibraz edebilirler.
  4. Yukarıda sayılan sınav belgeleri bulunmayan adayların Senato’nun onayladığı benzeri bir sınavdan söz konusu puanlara eş değer bir puan almış olmaları gerekir
 4. Yüksek lisans/doktora programlarının talep ettiği dil bilgisi yeterliliği olması,
  1. Yüksek Lisans Programına başvuran adayların aşağıda belirtilen yeterli Yabancı Dil Bilgisi koşullarından en az birini sağlamış olmaları gerekir:
   1. TOEFL sınavının klasik yazılı sisteminden en az 550 puan, bilgisayar tabanlı sisteminden en az 213 puan, internet tabanlı sisteminden en az 79-80 puan almış olmak,
   2. ÜDS (Fransızca* veya İngilizce) (Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı)’ndan 100 tam not üzerinden en az 80 puan almış olmak,
   3. DELF B2* seviyesi sertifikasına sahip olmak,
   4. KPDS (Fransızca* veya İngilizce) (Kamu Personeli Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavı)’ndan 100 tam not üzerinden en az 80 puan almış olmak,
   5. Enstitü tarafından düzenlenecek olan (Fransızca* veya İngilizce) Yabancı Dil Sınavında yeterli başarıyı sağlamış olmak.
    * Program İngilizce dili ağırlıklı yapıldığından İngilizce dilinde bilgi seviyelerini kanıtlayabilen adaylara öncelik verilecektir.
  2. İkinci Öğretimde Tezsiz Yüksek Lisans Programlarına başvuran adayların aşağıda belirtilen yeterli Yabancı Dil Bilgisi (İngilizce) koşullarından en az birini sağlamış olmaları gerekir:
   1. TOEFL sınavının klasik yazılı sisteminden en az 550 puan, bilgisayarlı sisteminden en az 213 puan, internet tabanlı sisteminden en az 79-80 puan almış olmak,
   2. ÜDS (İngilizce) (Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı)’ndan 100 tam not üzerinden en az 80 puan almış olmak,
   3. KPDS (İngilizce) (Kamu Personeli Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavı)’ndan 100 tam not üzerinden en az 80 puan almış olmak,
   4. Enstitü tarafından düzenlenecek olan İngilizce Yabancı Dil Sınavında yeterli başarıyı sağlamış olmak.
  3. Doktora Programına başvuran adayların* aşağıda belirtilen yeterli Yabancı Dil Bilgisi (İngilizce) koşullarından en az birini sağlamış olmaları gerekir:
   1. TOEFL sınavının klasik yazılı sisteminden en az 550 puan, bilgisayar tabanlı sisteminden en az 213 puan, internet tabanlı sisteminden en az 79-80 puan almış olmak,
   2. ÜDS (İngilizce) (Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı)’ndan 100 tam not üzerinden en az 80 puan almış olmak,
   3. KPDS (İngilizce) (Kamu Personeli Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavı)’ndan 100 tam not üzerinden en az 80 puan almış olmak.
    * Aday, anadilinin İngilizce olması halinde, başka bir dilde yeterliliğini kanıtlamak durumundadır.
 5. Yukarıdaki şartları taşıdığı halde Türkiye’deki bir yükseköğretim kurumundan disiplin suçu nedeniyle çıkarma cezası almamış olması gerekir.
Başvuru

Başvurular Enstitü’nün web sitesindeki başvuru formunun doldurulması ve aşağıdaki istenen evrakların duyurulan tarihte üniversitede olacak şekilde posta ile gönderilmesi şeklinde olur.

Başvuruda İstenen Belgeler

 1. Başvuru Formu
 2. Başvurular için lisans veya yüksek lisans diplomasının ya da çıkış belgesinin aslı* veya henüz mezun olmamış adayların mezuniyet aşamasında olduklarını gösteren üniversitelerinden alınmış resmi yazı (yurt dışından alınan diplomalar için YÖK denklik belgesi ile birlikte),
 3. Yüksek Lisans Programlarına başvuracaklar için lisans, Doktora Programına başvuracaklar için lisans ve yüksek lisans not çizelgelerinin (transkript) aslı,
 4. Yüksek lisans/doktora programlarına başvuru yeterlilik belgesinin aslı*,
 5. Kılık Kıyafet Mevzuatına uygun iki adet vesikalık fotoğraf,
 6. Pasaportun aslı*,

* Belgelerin aslı ibraz için gereklidir.

Başvuruların Değerlendirilmesi ve Yerleştirme

Yukarıda istenen belgeleri teslim eden adaylar Fen Bilimleri Enstitüsü tarafından belirlenen tarihlerde ilgili programların mülakatlarına girerler. Yapılan son değerlendirme sonucunda başarılı bulunan adaylara “kabul mektubu” gönderilir. Kendilerine kabul mektubu gönderilen öğrenciler, aşağıda istenen belgeleri akademik takvimde belirtilen kayıt tarihleri arasında Enstitü Öğrenci İşleri Ofisi’ne getirerek kesin kayıtlarını yaptırırlar.

 1. Diploma (Aslı),
 2. Transkript (Aslı),
 3. Yüksek lisans/doktora programlarına başvuru yeterlilik belgesinin aslı,
 4. Yabancı Dil Yeterlilik Sınavı sonuç belgesi,
 5. Dış temsilciliklerden alınacak Öğrenim Vize’sinin (Öğrenim Meşruhatlı Vize) aslı,
 6. Pasaportun sureti,
 7. İkametgâh Tezkeresi,
 8. Fotoğraf (10 Adet ),
 9. Resmi posta pulu (10 adet),
 10. Üniversite Yönetim Kurulu’nun her sene belirlediği öğrenim ücretinin ödendiğine dair dekont veya burs belgesi