05 Temmuz 2022 tarih ve 31887 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 7417 sayılı Kanun’un 35’inci maddesiyle 2547 sayılı Kanun’a eklenen geçici 83'üncü madde ilgili koşulları sağlayanlar için öğrenci affından yararlanma imkanı öngörmüş ve yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir. Söz konusu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirleme yetkisi uyarınca “7417 sayılı Kanun ile 2547 sayılı Kanuna Eklenen Geçici Madde 83 Uygulama İlkeleri” Yükseköğretim kurulu Başkanlığının ilgili web sayfası üzerinde 22.07.2022 tarihinde ilan edilmiştir.

Bu kapsamda yaptığı başvuru kabul edilen öğrencilerimiz için Üniversitemizdeki Programlara İlişkin Uygulama, Usul ve Esasları Galatasaray Üniversitesi Senatosu'nun 21.09.2022 tarihli ve 2022/10 sayılı toplantısında kabul edilmiştir.sasları

Bu doğrultuda, Enstitümüz Programlarıyla ilgili olarak;

Öğrenime başlangıç 

MADDE 1 – (1) 2547 sayılı Kanun Geçici Madde 83 kapsamında yapılan başvurularda;

a) 03.10.2022 tarihine kadar başvuran öğrencilere 2022-2023 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılından başlayarak ilgili programda öğrenimine devam etme hakkı verilir.

b) 03.10.2022 tarihinden sonra başvuran öğrencilere, 2022-2023 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılından başlayarak ilgili programda öğrenimine devam etme hakkı verilir.

Lisansüstü programlara kayıt hakkı kazandığı halde kayıt yaptırmayanlar için kayıt koşulları

 MADDE 3 – (1) Üniversitenin bir lisansüstü programına kayıt hakkı kazanıp kayıt yaptırmamış ve 2547 sayılı Kanun Geçici Madde 83 kapsamındaki başvurusu kabul edilmiş öğrenciler;

a) Kayıt işlemlerinin tamamlanabilmesi için ilgili programa kayıt hakkı kazandıkları yarıyılda öğrenci alımı için ilan edilmiş Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavı (ALES/LES) ve yabancı dil yeterlik sınavında asgari koşulları sağladıklarını gösteren belgeleri ilgili Enstitüye ibraz ederler. Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi veri tabanlarından doğrulanamayan sınav sonuç belgelerinin noter tasdikli suretleri ilgili Enstitüye iletilmedikçe kayıt işlemi tamamlanmaz.

b) İlgili lisansüstü programa Fransızca Hazırlık Sınıfı aşamasından başlayarak kayıt hakkı kazanmış olmalarına karşın, söz konusu lisansüstü programın eğitim-öğretim dilinin halihazırda Fransızca olmaması durumunda, bu programa 2022-2023 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılında öğrenci alımı için aranan asgari yabancı dil bilgisi koşulunu karşıladıklarını gösteren belgeyi ibraz ederek yabancı dil yeterlik koşulunu sağlarlar.

Lisansüstü programlarda kaydı açılan öğrenciler için intibak ve azami süreler

MADDE 5 – (1) 2547 sayılı Kanun Geçici Madde 83 kapsamındaki başvurusu kabul edilerek Üniversitenin bir lisansüstü programındaki öğrenimine devam hakkı verilen öğrencilerin;

a) Kayıt ve intibak işlemleri ilgili enstitüler tarafından yapılır.

b) Azami süresi kayıt tarihinden itibaren başlar. Ancak kaydı açılan öğrencilerden daha önce başarılı oldukları derslerin ve/veya akademik aşamaların intibakı yapılanlar için azami süreler, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından yayımlanan Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde belirtilen program azami sürelerinden söz konusu başvurunun kabul edildiği yarıyıl çıkartılarak hesaplanır. 

(2) 2547 sayılı Kanun Geçici Madde 83 kapsamındaki başvurusu kabul edilerek Üniversite bünyesindeki enstitülerin bir doktora programındaki öğrenimine devam hakkı verilen öğrencilerden;

a) Bilimsel hazırlık aşamasına intibakı yapılanlar, ilgili anabilim dalı tarafından önerilen ve enstitü yönetim kurulu tarafından onaylanan güncel bilimsel hazırlık programını, kayıtlarının açıldığı yarıyıl dahil olmak üzere iki yarıyıl içinde tamamlar. Bu sürede bilimsel hazırlık programını tamamlamayanların ilişiği kesilir. Bilimsel hazırlık programını süresinde tamamlayanlar, ilgili lisansüstü eğitim-öğretim mevzuatı doğrultusunda öğrenimlerine devam eder.

b) Ders aşamasına intibakı yapılanlar, ilişikleri kesilmeden önce başarısız oldukları derslerin yerine alınacak dersler başta olmak üzere, ilgili programda öngörülen kredi ve AKTS koşulunu sağlayacak şekilde derslere kaydolur ve kayıtlarının açıldığı yarıyıl dahil olmak üzere azami dört yarıyıl içinde ders aşamasını tamamlar. Bu sürede ders aşamasını tamamlamayanların ilişiği kesilir. Ders aşamasını süresinde tamamlayanlar, ilgili lisansüstü eğitim-öğretim mevzuatı doğrultusunda öğrenimlerine devam eder.

c) Doktora yeterlik aşamasına intibakı yapılanların öğrenimlerine bu programdaki 3’üncü yarıyıldan başladıkları kabul edilir ve kayıtlarının açıldığı yarıyıl dahil olmak üzere azami iki yarıyıl içinde doktora yeterlik sınavına girerler. Bu sürede doktora yeterlik sınavına girmeyenlerin ilişiği kesilir. Doktora yeterlik sınavına bu bentte belirtilen sürede katılanlar ilgili lisansüstü eğitim-öğretim mevzuatı doğrultusunda öğrenimlerine devam eder.

ç) Tez önerisi aşamasına intibakı yapılanların öğrenimlerine bu programdaki 4’üncü yarıyıldan başladıkları kabul edilir ve kayıtlarının açıldığı yarıyıl dahil olmak üzere azami iki yarıyıl içinde tez önerisi savunması yapmaları gerekir. Bu sürede tez önerisi savunması yapmayanların ilişiği kesilir. Tez önerisi savunmasını bu bentte belirtilen sürede yapanlar ilgili lisansüstü eğitim-öğretim mevzuatı doğrultusunda öğrenimlerine devam eder.

d) Doktora tez aşamasına intibakı yapılanların öğrenimlerine bu programdaki 5’inci yarıyıldan başladıkları kabul edilir. Bu durumdaki öğrenciler ilgili anabilim dalı başkanlıklarına başvurarak önceki tez konularının aynı kalmasını, danışman atanmasını, daha önce başarılı oldukları tez önerisi savunması ile tez izleme komitesi raporlarının intibakını veya farklı bir tez konusunda çalışmak üzere sadece danışman atanmasını talep ederler, bunların kaydın açıldığı yarıyıl dahil olmak üzere azami sekiz yarıyıl içinde tez savunma sınavlarına girmeleri gerekir. Bu öğrenciler bu süre içinde ilgili lisansüstü eğitim-öğretim mevzuatı doğrultusunda öğrenimlerine devam ederler.

(3) 2547 sayılı Kanun Geçici Madde 83 kapsamındaki başvurusu kabul edilerek Üniversite bünyesindeki enstitülerin bir tezli yüksek lisans programındaki öğrenimine devam hakkı verilen öğrencilerden;

a) Bilimsel hazırlık aşamasına intibakı yapılanlar, ilgili anabilim dalı tarafından önerilen ve enstitü yönetim kurulu tarafından onaylanan güncel bilimsel hazırlık programını, kayıtlarının açıldığı yarıyıl dahil olmak üzere iki yarıyıl içinde tamamlar. Bu sürede bilimsel hazırlık programını tamamlamayanların ilişiği kesilir. Bilimsel hazırlık programını süresinde tamamlayanlar, ilgili lisansüstü eğitim-öğretim mevzuatı doğrultusunda öğrenimlerine devam eder.

b) Ders aşamasına intibakı yapılanlar, ilişikleri kesilmeden önce başarısız oldukları derslerin yerine alınacak dersler başta olmak üzere, ilgili programda öngörülen kredi ve AKTS koşulunu sağlayacak şekilde derslere kaydolur ve kayıtlarının açıldığı yarıyıl dahil olmak üzere azami dört yarıyıl içinde ders aşamasını tamamlar. Bu sürede ders aşamasını tamamlamayanların ilişiği kesilir. Ders aşamasını süresinde tamamlayanlar, ilgili lisansüstü eğitim-öğretim mevzuatı doğrultusunda öğrenimlerine devam eder.

Ders aşamasına intibakı yapılan öğrencilerimiz için Ders Saydırma Formu (Tıklayınız)

c) Yüksek lisans tez aşamasına intibakı yapılanların öğrenimlerine bu programdaki 3’üncü yarıyıldan başladıkları kabul edilir ve kaydın açıldığı yarıyıl dahil olmak üzere azami dört yarıyıl içinde tez savunma sınavına girmeleri gerekir. Bu öğrenciler ilgili lisansüstü eğitim-öğretim mevzuatı doğrultusunda öğrenimlerine devam eder.

Yüksek lisans tez aşamasına intibakı yapılan öğrencilerimiz için Danışman ve Tez Konusu Öneri Formu (Tıklayınız)

(4) 2547 sayılı Kanun Geçici Madde 83 kapsamındaki başvurusu kabul edilerek Üniversite bünyesindeki enstitülerin bir tezsiz yüksek lisans programındaki öğrenimine devam hakkı verilen öğrencilerden;

a) Ders Aşamasına Dönem projesi hariç intibakı yapılanların ilişikleri kesilmeden önce başarısız oldukları derslerin yerine alınacak dersler başta olmak üzere, ilgili programda öngörülen kredi ve AKTS koşulunu sağlayacak şekilde derslere kaydolur ve kayıtlarının açıldığı yarıyıl dahil olmak üzere azami iki yarıyıl içinde ders aşamasını tamamlar. Bu sürede ders aşamasını tamamlamayanların ilişiği kesilir. Ders aşamasını süresinde tamamlayanlar, ilgili lisansüstü eğitim-öğretim mevzuatı doğrultusunda öğrenimlerine devam eder.

b) Sadece Dönem Projesi kalarak intibakı yapılanlara bir yarıyıl hak verilir ve kaydın açıldığı yarıyıl sonunda dönem projesinden başarılı olamayanların ilişiği kesilir.

Katkı payı ve öğrenim ücreti

MADDE 6 – (1) 2547 sayılı Kanun Geçici Madde 83 kapsamındaki başvuruları kabul edilerek öğrenimlerine devam hakkı verilen öğrencilerin azami süreleri kayıt tarihinden itibaren başlamakla birlikte, öğrenci katkı paylarının hesaplanmasında esas olan program süresi, “2022-2023 Eğitim ve Öğretim Yılında Yükseköğretim Kurumlarında Cari Hizmet Maliyetlerine Öğrenci Katkısı Olarak Alınacak Katkı Payları ve Öğrenim Ücretlerinin Tespitine Dair Cumhurbaşkanlığı Kararı”nda yer alan hükümler uyarınca belirlenir.

(2) “2022-2023 Eğitim ve Öğretim Yılında Yükseköğretim Kurumlarında Cari Hizmet Maliyetlerine Öğrenci Katkısı Olarak Alınacak Katkı Payları ve Öğrenim Ücretlerinin Tespitine Dair Cumhurbaşkanlığı Kararı”nın 1’inci maddesinin 7’nci fıkrası uyarınca, ilgili öğrencilerin öğrenci katkı paylarının Devletçe karşılanmasında esas alınacak süreler, aynı Kararın 10’uncu maddesinde belirtilen ilgili program sürelerinden, af sonrası ilk kaydın yapıldığı dönemden/yarıyıldan önceki dönemler/yarıyıllar düşülmek suretiyle hesaplanır.

(3) 2547 sayılı Kanun Geçici Madde 83 kapsamındaki başvurusu kabul edilerek Üniversitemizdeki kaydı açılıp, tezsiz yüksek lisans programlarına ders aşamasından devam eden öğrenciler, ilişikleri kesilmeden önce başarısız oldukları derslerin yerine aldıkları dersler için bu derslere yeniden kayıt yaptıracakları eğitimöğretim yılında/yarıyılında geçerli olan güncel kredi saat ücretini öderler ancak dönem projesi dersi için öğrenim ücreti ödenmez.

(4) Bu maddede belirtilen şekilde hesaplanan katkı payı/öğrenim ücreti ilgili öğrencilerden 2022-2023 eğitimöğretim yılı/yarıyılı başında yeni kayıt yaptıran öğrencilerle birlikte alınır.

(5) 2547 sayılı Kanun Geçici Madde 83 kapsamındaki başvurusu kabul edilerek Üniversitemizdeki kaydı açılmakla birlikte, 2022-2023 eğitim-öğretim yılında güz yarıyılında öğrenimine devam etmeyerek başka bir yükseköğretim kurumuna yatay geçiş yapacak olanlar Üniversitemize katkı payı/öğrenim ücreti ödemez.

Askerlik işlemleri

MADDE 7 – (1) 2547 sayılı Kanun Geçici Madde 83 kapsamındaki başvurusu kabul edilerek Üniversitemizdeki öğrenimine devam hakkı verilen öğrencilerin askerlik işlemleri 7179 sayılı Askeralma Kanunu’nun 20’nci maddesi ve ilgili diğer mevzuat uyarınca yapılır.

Bilgilerinize sunulur.