05 Temmuz 2022 tarih ve 31887 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan, 7417 Sayılı Kanunun 35 inci maddesi ile 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununa eklenen geçici 83’üncü madde, ilgili koşulları sağlayanlar için öğrenci affından yararlanma imkanı öngörmüş ve yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.
Söz konusu maddenin uygulanmasına ilişkin usül ve esasları belirleme yetkisi uyarınca "7417 Sayılı kanun ile 2547 Sayılı Kanuna Eklenen Geçici Madde 83 Uygulama İlkeleri" Yükseköğretim kurulu Başkanlığının ilgili web sayfası üzerinde 22.07.2022 tarihinde ilan edilmiştir.

Başvuru

Başvurular Enstitümüze şahsen yapılacak olup, aşağıda yer alan belgelerin başvuru sırasında teslim edilmesi gerekmektedir: 
 • Başvuru Formu (İndirmek İçin Tıklayınız)
 • Adli Sicil Kaydı
 • 2 Adet Fotoğraf (Son 6 ay içerisinde çekilmiş 4,5 cm x 6 cm boyutunda)
 • Nüfus Cüzdanı Aslı ve Fotokopisi
 • Askerlik Durum Belgesi

Başvuru Süresi

Uygulama ilkeleri kapsamında “2) Yükseköğretim kurumlarından 05.07.2022 tarihinden önce ilişiği kesilen öğrencilerin ilişiklerinin kesildiği yükseköğretim kurumuna bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren dört ay (07.11.2022) içinde başvuruda bulunmaları hâlinde, bu Kanunun 44’üncü maddesinde yer alan esaslara göre, 2022-2023 eğitim ve öğretim yılında öğrenimlerine başlayabilmelerine” karar verilmiştir. Bu durumda;
Son Başvuru Tarihi : 07 Kasım 2022 olmakla birlikte, başvuracak olanların aşağıdaki hususlara dikkat etmeleri önemlidir:
 • Enstitümüz programlarında 2022-2023 öğretim yılı güz yarıyılı / I. döneminin 3 Ekim 2022 tarihinde başlaması öngörüldüğünden, özellikle öğrenimine güz yarıyılı / I. dönem başlamak isteyen ve derslere kayıt yaptırması söz konusu olanların, Eylül ayının ilk haftasında başvurularını tamamlamış olmaları tavsiye olunur.
 • Anılan Kanun uyarınca, “Bu maddenin yürürlüğe girdiği (05.07.2022) tarihte askerlik görevini yapmakta olanlar terhislerini takip eden 2 ay içinde ilgili yükseköğretim kurumuna başvurmaları halinde bu maddede belirtilen haklardan yararlandırılır”. 
 • Uygulama İlkeleri kapsamında “4) 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun Geçici 83’üncü maddesinde öngörülen başvuru süresi içinde mücbir sebeplerle başvuramayanların, mücbir sebebin ortadan kalktığı tarihten itibaren bir ay içinde, sağlık nedenleri ile başvuramayanların ise buna ilişkin heyet raporunu 05.12.2022 tarihi mesai bitimine kadar ibraz etmeleri halinde bu kanundan yararlanabileceklerine” karar verilmiştir.

Öğrenci Affından Yararlanamayacak Olanlar

Daha önce kayıtlı olduğu programdan;
 • 12.4.1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamındaki terör, 26.9.2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununda yer alan kasten öldürme (madde 81, 82 ve 83), işkence (madde 94 ve 95), eziyet (madde 96), cinsel saldırı (madde 102), çocukların cinsel istismarı (madde 103), uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti (madde 188) suçlarından mahkûm olmaları veya
 • 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 71 inci maddesinde yazılı fiiller,
 • Terör örgütlerine ya da Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatları,
 • Sahte veya gerçeğe aykırı evrak kullanarak kayıt yaptırdıkları
için ilişikleri kesilenler.

Öğrenci Affından Yararlanabilecek Olanlar

Af imkanından yararlanamayacağı yukarıda belirtilenler hariç, Enstitümüzün tüm yüksek lisans ve doktora programlarında öğrenim gören öğrencilerden, kendi isteğiyle ilişikleri kesilenler dahil, 5 Temmuz 2022 tarihinden önce ilişiği kesilenler ve Enstitümüzün bir programını kazanarak kayıt yaptırma hakkı elde ettikleri halde (hukuken kayıt yaptırmalarına engel bir durum bulunmamasına karşın) kayıt yaptırmayanlar.

Önemli Notlar

Uygulama İlkeleri Kapsamında;
 •  “22) Halen tezsiz yüksek lisans hariç lisansüstü bir programa kayıtlı öğrencilerin Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği hükümleri uyarınca sadece bir lisansüstü programa kayıtlı olabileceği dikkate alınarak, bu durumdaki öğrencilerin halen devam ettikleri tezsiz yüksek lisans hariç lisansüstü programdaki kayıtlarını sildirmeleri kaydıyla daha önce kayıtlı oldukları veya kayıt hakkı kazandıkları lisansüstü programa kayıt yaptırabileceklerine” karar verilmiştir.
 • “23) Söz konusu kanunun yayımı tarihinden önce birden fazla yükseköğretim kurumuna dönme hakkı kazananların ise bunlardan bir tanesine kayıt hakkının olduğuna” karar verilmiştir.
 • “5) Yükseköğretim kurumlarından ilişiği kesildikten sonra T.C. vatandaşlığından çıkmış/çıkarılmış ve yabancı uyruklu statüsüne geçmiş kişilerden vatandaşlık haklarının kullanılmamasına ilişkin alınmış yargı kararı olmaması durumunda 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun Geçici 83’üncü maddesi hükümlerinden yararlanabileceklerine” karar verilmiştir.
 • “20) Lisansüstü programlardan ilişiği kesilen öğrencilerden ilişiğinin kesildiği yükseköğretim kurumuna başvurarak öğrencilik hakkı kazananların, “Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği’nin öngördüğü şartlar çerçevesinde yatay geçiş yapabileceklerine” karar verilmiştir. 
Yukarıda belirtilen hususların yanı sıra, söz konusu öğrenci affı kapsamında başvuru yapacakların 7417 Sayılı Kanunun 35 inci maddesi ile 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununa eklenen geçici 83’üncü maddesini ve "7417 Sayılı kanun ile 2547 Sayılı Kanuna Eklenen Geçici Madde 83 Uygulama İlkeleri"nin  tamamını şahsen incelemeleri önemle rica olunur.