2017-2018 BAHAR DÖNEMİ İÇİN 100 / 2000 YÖK DOKTORA BURSLARI DUYURUSU

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından belirlenen 100 öncelikli alanda, Ülkemizin geleceğini şekillendirecek nitelikli insan kaynağını yetiştirmek üzere 100/2000 YÖK Doktora Bursu verilmesine karar verilmiştir.

Bu kapsamda, 2017-2018 Eğitim-Öğretim yılı Bahar Yarıyılında aşağıda belirtilen alanlar ve kontenjanlar dahilinde, ilgili koşulları sağlayanlar arasından belirlenerek Üniversitemiz bünyesindeki Enstitülerde doktora eğitimi alacak olanların 100/2000 YÖK Doktora Burs Programı kapsamında yer alması uygun bulunmuştur.

100 / 2000 YÖK Doktora Bursları’na ilişkin olarak Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından belirlenen “Yükseköğretim Kurulu Tarafından Doktora Programlarına Kayıtlı Öğrencilere Verilecek Burslara İlişkin Usul ve Esaslar” için tıklayınız.

I. BAŞVURU, DEĞERLENDİRME VE KAYIT SÜRECİ TAKVİMİ

Adayların ilgili Enstitülere başvuruları

25 Ocak – 09 Şubat 2018

İlgili anabilim dallarında gerçekleştirilecek sözlü bilim sınavı

13 Şubat 2018, saat 10:00

Değerlendirme sonuçlarının ilgili Enstitülerin web sitelerinde ilanı

14 Şubat 2018

İlgili Enstitülere kesin kayıt yapılması

15 – 16 Şubat 2018

II. ALT ALANLAR ve BAŞVURU KOŞULLARI

- Başvurularını aşağıda belirtilen başvuru koşullarına uygun olarak tamamlamayan adaylar mülakata alınmazlar ve başvuruları iptal edilir.

- İlgili değerlendirme süreci sonunda 100/2000 YÖK Doktora Bursuna hak kazanarak kesin kayıt yaptıran adayların, doktora tez çalışmalarını aşağıdaki tabloda belirtilen alt alanda yapmaları zorunludur.

Enstitü Adı

Alt Alan

Başvuru Yapılacak Anabilim Dalı / Program

Kontenjan

Başvuru Koşulları

Galatasaray Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü

Sürdürülebilir ve Akıllı Ulaşım

Endüstri Mühendisliği / Endüstri Mühendisliği Doktora Programı

3 kişi

- T.C. vatandaşı olmak.

- Lisans veya tezli yüksek lisans derecesinin Endüstri Mühendisliği alanında olması koşuluyla mühendislik alanlarında lisans ve tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak veya bir devlet yükseköğretim kurumunda halen Endüstri Mühendisliği alanında doktora programı öğrencisi olup, tez aşamasına başlamamış olmak.

- ALES veya eşdeğeri sınavın Sayısal Bölümünden en az 70 puan almış olmak.

- Fransızca veya İngilizce YDS veya eşdeğeri sınavdan en az 70 puan almış olmak.

- 657 sayılı Kanun kapsamında bir kadroda veya Devlet/Vakıf Yükseköğretim Kurumlarının öğretim elemanı kadrolarında çalışmıyor olmak.

Galatasaray Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Kamu Hukuku

Kamu Hukuku Doktora Programı

3 kişi

- T.C. vatandaşı olmak.

- Hukuk Fakültesi mezunu olmak.

- Hukuk alanında tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak veya bir devlet yükseköğretim kurumunda halen Kamu Hukuku alanında doktora programı öğrencisi olup, tez aşamasına başlamamış olmak

- ALES veya eşdeğeri sınavdan Eşit Ağırlık puan türünde en az 70 puan almış olmak.

- Fransızca veya İngilizce YDS veya eşdeğeri sınavdan en az 70 puan almış olmak.

- 657 sayılı Kanun kapsamında bir kadroda veya Devlet/Vakıf Yükseköğretim Kurumlarının öğretim elemanı kadrolarında çalışmıyor olmak.            

Galatasaray Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Özel Hukuk

Özel Hukuk Doktora Programı

3 kişi

- T.C. vatandaşı olmak.

- Hukuk Fakültesi mezunu olmak.

- Özel Hukuk alanında tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak veya bir devlet yükseköğretim kurumunda halen Özel Hukuku alanında doktora programı öğrencisi olup, tez aşamasına başlamamış olmak

- ALES veya eşdeğeri sınavdan Eşit Ağırlık puan türünde en az 70 puan almış olmak.

- Fransızca veya İngilizce YDS veya eşdeğeri sınavdan en az 70 puan almış olmak.

- 657 sayılı Kanun kapsamında bir kadroda veya Devlet/Vakıf Yükseköğretim Kurumlarının öğretim elemanı kadrolarında çalışmıyor olmak.  

III. BAŞVURU SIRASINDA TESLİM EDİLECEK BELGELER 

100/2000 YÖK Doktora Burs Programından yararlanmak isteyen ve yukarıdaki başvuru koşullarını taşıyanların, ilgili Enstitü Müdürlüklerine başvuruları sırasında aşağıdaki belgeleri şahsen teslim etmeleri zorunludur, posta ile başvuru kabul edilmeyecektir.

GSÜ Fen Bilimleri Enstitüsü’ne

GSÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü’ne

1- Fen Bilimleri Enstitüsüne başvuru dilekçesi (ilgili dilekçe için tıklayınız).

2- T.C. vatandaşlığını gösterir nüfus cüzdanı veya pasaportun aslı ve fotokopisi.

3- Özgeçmiş.

4- 657 sayılı Kanun kapsamında bir kadroda veya Devlet/Vakıf Yükseköğretim Kurumlarının öğretim elemanı kadrolarında çalışılmadığına ilişkin yazılı beyan.

5- ALES veya eşdeğeri sınavın geçerli sonuç belgesinin internet çıktısı (ALES sonucunun geçerlilik süresi, sonuç belgesi üzerinde belirtilmektedir).

6- YDS veya eşdeğeri sınavın geçerli sonuç belgesinin internet çıktısı.

7- En az biri Endüstri Mühendisliği alanında olmak üzere mühendislik alanlarında alınmış lisans ve tezli yüksek diplomalarının/geçici mezuniyet belgelerinin asılları ve noter ya da ilgili yükseköğretim kurumundan onaylı suretleri (1’er adet).

8- Halen bir devlet yükseköğretim kurumunda Endüstri Mühendisliği Doktora Programında öğrenci olanlar için, ilgili Enstitü Müdürlüğünden alınmış “Aşama Durumunu Gösterir Öğrenci Belgesi” (asıl).

9- Lisans ve yüksek lisans öğrenimi boyunca alınan bütün derslerin başarı notlarını ve mezuniyet not ortalamasını gösteren not dökümü belgelerinin (transkript) asılları veya noter ya da ilgili yükseköğretim kurumundan onaylı suretleri (1’er adet).

1- Sosyal Bilimler Enstitüsüne başvuru dilekçesi (ilgili dilekçe için tıklayınız).

2- T.C. vatandaşlığını gösterir nüfus cüzdanı veya pasaportun aslı ve fotokopisi.

3- Özgeçmiş.

4- 657 sayılı Kanun kapsamında bir kadroda veya Devlet/Vakıf Yükseköğretim Kurumlarının öğretim elemanı kadrolarında çalışılmadığına ilişkin yazılı beyan.

5- ALES veya eşdeğeri sınavın geçerli sonuç belgesinin internet çıktısı (ALES sonucunun geçerlilik süresi, sonuç belgesi üzerinde belirtilmektedir).

6- YDS veya eşdeğeri sınavın geçerli sonuç belgesinin internet çıktısı.

7- Hukuk lisans diplomasının aslı ve noter ya da ilgili yükseköğretim kurumundan onaylı sureti (1 adet).

8- Kamu Hukuku Doktora Programına başvuracakların hukuk alanında, Özel Hukuk Doktora Programına başvuracakların Özel Hukuk alanında tezli yüksek lisans derecesine sahip olunduğunu gösterir diploma/geçici mezuniyet belgesinin aslı ve noter ya da ilgili yükseköğretim kurumundan onaylı sureti (1 adet).

9- Halen bir devlet yükseköğretim kurumunda Kamu Hukuku Doktora Programında öğrenci olanlar için, ilgili Enstitü Müdürlüğünden alınmış “Aşama Durumunu Gösterir Öğrenci Belgesi” (asıl).

10- Lisans ve yüksek lisans öğrenimi boyunca alınan bütün derslerin başarı notlarını ve mezuniyet not ortalamasını gösteren not dökümü belgelerinin (transkript) asılları veya noter ya da ilgili yükseköğretim kurumundan onaylı suretleri (1’er adet).

- Yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olan adaylar diploma ya da mezuniyet belgelerini noter tasdikli Türkçe tercümesiyle birlikte ibraz etmek zorundadır. (1 adet)

Yurt dışındaki Yükseköğretim kurumlarından mezun olan Türk vatandaşlarının denklik belgesi dışında diğer koşulları uygun bulunarak kaydedilme durumunda olanların lisans ya da yüksek lisans eğitimlerinin uygun olup olmadığı, daha önce öğrenim gördükleri kurumların tanınıp tanınmadığı konularında Yükseköğretim Kurulundan (YÖK) uygun görüş alınmak suretiyle eğitim kabulleri sağlanabilecektir.

- Yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olan adayların, Fransızca ve İngilizce dışındaki dillerde düzenlenmiş not döküm belgelerini (transkript), noter tasdikli Türkçe tercümesiyle birlikte ve not ortalamalarını içerecek şekilde ibraz etmeleri gerekir.

- Adayların yabancı dil sınavlarından aldıkları sonuçların eşdeğerliklerinin belirlenmesinde ve lisans ve yüksek lisans not ortalamalarının 100’lük sisteme dönüştürülmesinde, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı web sitesinde yer alan eşdeğerliklere ilişkin tablolar ile Galatasaray Üniversitesi Yatay ve Dikey Geçiş, Öğrenci Değişim Programları ve İntibak Yönergesi ekinde yer alan tablolar kullanılır.

IV. DEĞERLENDİRME AŞAMASI ve KABUL KOŞULLARI

- İlgili programlara kesin kayıt hakkı kazanacakların belirlenmesi amacıyla her bir adayın başarı puanı aşağıdaki puanların toplamından oluşur:

- ALES veya eşdeğeri sınavdan alınan puanın %50’si,

- Sözlü bilim sınavından alınan puanın %30’u,

- Lisans not ortalamasının %10’u,

- Yüksek lisans not ortalamasının %10’u.

- Sözlü bilim sınavına katılmayan adaylar değerlendirme dışı kalır ve programa kabul edilmez.

- Adayların ilgili programa kesin kayıt hakkı kazanabilmeleri için yukarıdaki kriterlerden hareketle 100 tam puan üzerinden hesaplanacak başarı puanlarının en az 70 olması ve en yüksek başarı puanından başlayarak yapılacak sıralamada kontenjan dahilinde kalmaları gerekir. Başarı puanları eşit olan adaylar arasındaki öncelik, sırasıyla, yüksek lisans not ortalaması ve lisans not ortalaması daha yüksek olan dikkate alınarak belirlenir.

V. KESİN KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER

Kesin kayıt yaptıracak adayların aşağıdaki belgeleri ilgili Enstitü Müdürlüklerine ilan edilen tarihler arasında şahsen teslim etmeleri zorunludur, posta ile başvuru kabul edilmeyecektir.

1. Başvuru koşullarına uygun olarak son altı ay içinde çektirilmiş 6 adet vesikalık fotoğraf (4,5x6 cm).

2. Adayın adli sicil kaydı olmadığına dair e-devlet çıktısı.

3. Erkek adayların askerlikle ilişiği olmadığına dair belge veya askerliklerine karar aldırdıklarına dair “Askerlik Durumu Müsaade Belgesi” (2 adet).

(Bakaya durumunda olanların veya askeri mahkemede yargılaması devam edenlerin kaydı yapılmaz.)

4. Aday tarafından doldurulacak form (Kayıt işlemleri sırasında ilgili Enstitülerden temin edilecektir).

VI. ENSTİTÜLERİMİZİN İLETİŞİM BİLGİLERİ

Enstitü adı

Adresi

Telefon numarası

Web sitesi adresi

Galatasaray Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü

Çırağan Cad. No.36

Ortaköy 34349

Beşiktaş/İSTANBUL

0212 236 72 44

http://fbe.gsu.edu.tr/

Galatasaray Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

0212 227 44 80/

(263-264-265-266-267)

http://sbe.gsu.edu.tr/